Alternativet Rudersdal. Referat fra Bestyrelsesmødet 16. februar 2018

Referat af bestyrelsesmødet 6. februar 2018

Til stede:
Fra bestyrelsen: Henrik Hjortdal, Alexander Skytte Jensen, Gunver Larsen, Christa If Jensen, Søren Klebak, Ejvind Slottved.
Afbud: Michael MacDonald Arnskov

Dagsorden for bestyrelsesmødet 6. februar 2018

 1. Valg af dirigent

 2. Referent: Ejvind

 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 16. januar 2018.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen 19. januar. Der er kommet en enkelt rettelse til Pkt. 7, der herefter ser således ud:
  Bestyrelsen tilsluttede sig, med nogle tekniske småændringer, de foreliggende forslag.
  Som sammen med mødereferatet snarest muligt lægges ud på Alternativet Rudersdals hjemmeside, på Dialog/AlleOs og på Facebook.
  Referatet er hermed godkendt og lagt ud på Dialog/alle Os.

 4. Vedtægter og forretningsorden.
  Renskrifterne vedlægges til orientering. Er lagt ud på Dialog/AlleOs og Facebook

 5. Status m.h.t. regnskabet for 2017 og budgettet for 2018.

 6. Evaluering af medlemsmødet 30. januar.
  Kristian Rings opsummering af mødets temaer vedlægges.
  Udkast til nyhedsbrev vedlægges

 7. Fortsat brainstorming om og prioritering af bestyrelsens arbejdsopgaver.
  Opdateret udgave af notatet Gennemgang af arbejdsopgaver 2018 vedlægges.

 8. Forberedelse af bestyrelsesmødet 27. februar.

 9. Eventuelt

------o------

 1. Valg af dirigent: Søren

 2. Referent: Ejvind

 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 16. januar 2018.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen 19. januar. Der er kom en enkelt rettelse til Pkt. 7
  Referatet blev godkendt og lægges snarest muligt ud på Alternativet Rudersdals hjemmeside, på Dialog/AlleOs og på Facebook.

 4. Vedtægter og forretningsorden.
  Til efterretning. Begge er redigeret, layoutet og lagt ud på Dialog/AlleOs og Facebook

 5. Status m.h.t. regnskabet for 2017 og budgettet for 2018.
  a. Gunver forelagde det foreløbige regnskab for 2017, med 1. udgave af budget 2018, som færdiggøres sammen med Henrik.
  b. Det blev besluttet at søge storkredsen om støtte til dækningen af underskuddet på ca. 7.500 kr. på KV2017-regnskabet.
  c. Landssekretariatet rykkes for de 3.000 kr., der var bevilliget til Rosmarin-eventen.

 6. Evaluering af medlemsmødet 30. januar.
  a. Der var generel enighed om at mødet var blevet afviklet meget fint, at forberedelsen havde været fremragende og at formatet havde været meget velegnet.
  Det blev diskuteret hvor vellykket rundringningen havde været, det havde i flere tilfælde været svært bare at komme i gennem, og flere telefonnumre havde vist sig at være forkerte.
  Der var enighed om at arbejde videre med at forbedre medlemskartoteket.
  b. Udkastet til nyhedsbrev blev gennemgået. Der blev på mødet 30. januar formeret tre grupper. De to første grupper er i gang, den tredje er under formering.
  i. Vild natur og vilde haver (Henrik og Kay Sales)
  ii. Haver til Maver: (Gunver og Jytte Emanuelsson)
  iii. Grøn omstilling. Der holdes møde 13. februar hos Michael Macdonald (Michael og Kristian Ring, Julie Tryde og Søren Klebak)
  Henrik udarbejder et revideret udkast til nyhedsbrevet til medlemmerne

 7. Fortsat brainstorming om og prioritering af bestyrelsens arbejdsopgaver.
  a. Notatet Gennemgang af arbejdsopgaver 2018 blev gennemgået. I uprioriteret rækkefølge:
  i. Ejvind laver oplæg om arkivering til mødet 27. februar
  ii. Alex laver oplæg om medie- og IT strategi til mødet 20. marts
  iii. Pkt. 4 ”Potentielle dilemmaer i Alternativet” gav anledning til en længere diskussion, hvor der var enighed om at det var vigtigt at få diskuteret dette emne.
  Ejvind inviterede bestyrelsen + ”Hang arounds” til rundvisning på Kbh. Universitet en gang i foråret, og foreslog, at vi kombinerede det med spisning og snak om dilemmaer i et egnet lokale.
  iv. Henrik gennemgik notatet, og forklarede, at en række emner var sat på stand by, men kunne tages op hvis og når der var anledning til det.
  v. Der var stor tilslutning til at Alternativet Rudersdal engagerer sig i arbejdet med at revitalisere Rudersdal Folkemødedag, og bestyrelsen besluttede at sætte spørgsmålet på dagsordenen for mødet 27. februar.
  Henrik kontakter Ann Sofie Orth og laver oplæg til bestyrelsen.
  vi. Christa laver oplæg til et årshjul for 2018 til mødet 27. februar.
  vii. En drøftelse af forslaget om at lave et medlemsmøde i foråret om Borgerinddragelse/demokrati endte med, at vi i foråret koncentrerer os om Rudersdal Folkemøde, jfr. pkt. v., og holder Borgerinddragelst på lavt niveau til efter sommerferien
  viii. Det blev præciseret, at vedtægterne skal op på årsmødet i august, og ikke efter.
  ix. Og at revisionen af politikpapiret som foreslået sker på den måde, at arbejdsgrupper m.v. nedsat af Alternativet Rudersdal inddrager papiret i deres arbejde, og tager stilling til ændringer som en konsekvens af gruppernes arbejde.
  x. Der var stor tilslutning til det forslag til et brev til nye medlemmer, som Christa havde rundsendt, og til ideen om at det tilrettes til hvert nyt medlem. Christa står for dette arbejde.

 8. Forberedelse af bestyrelsesmødet 27. februar.
  a. Under de ovenstående punkter blev der besluttet en række emner til det/de næste møder

 9. Eventuelt
  a. Vi skal huske at Christian Poll har inviteret til et besøg på Chri9stiansborg.
  b. Henrik meddelte, at der bliver folkekøkken i foråret den 5. marts, 16. april, 14. maj og 11. juni. Et nyt medlem, Anette Helland har meldt sig som interesseret i at indgå i planlægningen med Henrik og Alex. Henrik appellerede til at bestyrelsesmedlemmer som sidst indgår i vores Folkekøkken (den 11. juni).