Alternativet Rudersdal - Referat af bestyrelsesmødet 20. marts 2018

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af bestyrelsesmødet 20. marts 2018

Fra bestyrelsen: Henrik Hjortdal, Alexander Skytte Jensen, Gunver Larsen, Christa If Jensen, Søren Klebak, Ejvind Slottved. Michael MacDonald Arnskov.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 27. februar 2018.
  Referatet godkendt og lagt ud på Dialog/alle Os 8. marts 2018.
 4. Meddelelser
  a. Skolestruktur og Masterplan for dagtilbud i kommunen samt status Holtehallerne
  b. Regnskab og budget.
  c. Status for FT-kandidater
  d. Borgerlønskonference 15.3.
  e. Landsmødet 5-6. maj 2018
 5. Status m.h.t igangværende initiativer.
  a. Grøn omstilling.
  b. Haver til maver.
  c. Vild natur – vilde haver
  d. Rudersdal Folkemøde
  e. Drøftelse af muligt samspil af igangværende initiativer med ”Samtaler der bevæger”,
 6. Mediestrategi.
 7. Arkiveringsplan for bestyrelsen
 8. Fastsættelse af dato for tur til København
 9. Opdatering af Årshjul
 10. Forberedelse af bestyrelsesmødet 24. april.
 11. Eventuelt

------o------

 1. Valg af dirigent: Henrik
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 27. februar 2018.
 4. Referatet blev udsendt til bestyrelsen 1. marts. Der kom ingen rettelse inden udløbet af fristen 6. marts. Referatet er hermed godkendt og lagt ud på Dialog/alle Os 8. marts 2018.
 5. Meddelelser
  a. Skolestruktur og Masterplan for dagtilbud i kommunen samt status Holtehallerne
  Henrik orienterede. På skoleområdet har forvaltningen foreslået indskolings- og udskolingsskoler og på dagtilbudsområdet har udvalget kasseret den hidtidige stordriftspolitik. Han og Christa vil holde et internt møde for at finde nogle børneforældre, der vil påtage sig at følge børneområdet. Arbejdet om Holtehallerne videreføres ved at lave en ny rapport som beslutningsgrundlag. Flertallet fastholder indtil videre Dronninggårdshallerne, men sagen er ikke slut, og genoptages i maj.
  b. Regnskab og budget.
  Gunver redegjorde for det udsendte notat om den endelige afregning af underskuddet fra KV 2017, jfr. referatet fra bestyrelsesmødet 27.2.2018 pkt. 5. Bestyrelsen tiltrådte redegørelsen.
  c. Status for FT-kandidater
  Christa orienterede. Michael Macdonald Arnskov opstiller. Bestyrelsen drøftede det hensigtsmæssige i at FT-kandidaterne skal nyopstilles hvert år. Og besluttede at Christa gennem storkredsen foreslår dette ændret til fx hvert andet år på landsmødet 5. maj.
  d. Borgerlønskonference 15.3.
  Christa orienterede. Det havde været en spændende, godt arrangeret og velafviklet konference med gode oplægsholdere.
  Og visionen om borgerløn er nu godkende af POFO.
  Næste skridt er så: Hvad nu? Hvordan virkeliggøres visionen?
  Det gav anledning til en længere diskussion, der kom vidt omkring, og hvor Henrik især pegede på det vigtige i at have fokus på sammenhængen mellem borgerløn og Alternativets forslag om 30-timers arbejdstid.
  e. Landsmødet 5-6. maj 2018
  Der var umiddelbart ingen fra bestyrelsen, der havde planer om at deltage. Alternativet Rudersdal foreslår reglen om 1-årig opstilling af FT-kandidater ændret, jfr. pkt. 5c.
 6. Status m.h.t igangværende initiativer.
  a. Grøn omstilling.
  Michael orienterede: Gruppen (Michael, Søren, Julie Tryde, Kristian Ring og NN) havde haft et givtigt møde 14. marts. Næste møde er aftalt til 10. april kl. 19.30
  b. Haver til maver.
  Gunver supplerede det udsendte bilag. Der er skrevet til den nye skoleleder på Toftevangsskolen, og gruppen håber på et snarligt møde. Gunver og Jytte har været til inspirationsmøde på Krogerup 15. marts, og skal til opstartsmøde samme sted 22. marts.
  Og der ser ud til at være muligheder for at kunne komme i gang med permakultur-metoder.
  c. Vild natur – vilde haver
  Henrik orienterede. Første møde i gruppen (Henrik, Niels Strange, Kay Sales & Ejvind) 7. april. Der kan bl.a. tænkes en søndags-cykeltur i maj/juni til ”vilde haver” i Rudersdal. Og måske en ”vilde haver”- event på Folkemødet. Og endelig forslag til mere ”vilde haver” på de kommunale arealer.
  d. Rudersdal Folkemøde
  Henrik orienterede. Han har haft møde med Ann Sofie Orth, og de konservative er interesserede i et samarbejde om ændring af folkemødet i Rudersdal. Hun vil indkalde til et møde i april, efter mødet 10. april i vores Ny politisk Kulturgruppe.
  e. Henrik og Ann Sofie Ohrt havde drøftet tre mulige emner på det kommende folkemøde: ældre, børn og grøn omstilling, herunder Vilde haver/natur og Fra Haver til Maver. Michael blev opfordret til at undersøge om Grøn Omstillingsgruppen vil bidrage. Drøftelse af muligt samspil af igangværende initiativer med ”Samtaler der bevæger”.
  Henrik mente, at det kunne være et politikpunkt for Alternativet at arbejde for lokale folkemøder. Vi drøftede, om Samtaler der bevæger i virkeligheden bare er ”varm luft” eller det er en mulighed for lokal kreativ tænkning. Christa og Henrik tager et møde med Landssekretariatet (senere fastlagt til 11. april).
 7. Mediestrategi.
  Vi gennemgik de 5 punkter i bilaget Mediestrategi Alternativet Rudersdal:
  • Hvem er vi?
  Bestyrelsen og aktive deltagere, medlemmerne i Alternativet Rudersdal
  • Hvem vil vi informere og kommunikere med?
  o Egne medlemmer, de aktive og de passive
  o Borgerne i Rudersdal
  o De andre politiske partier i Rudersdal
  o Rudersdal Kommune – kommunalbestyrelsen og forvaltningen
  • Hvad vil vi informere dem om
  Alternativets politik i bredeste forstand
  • Hvem informerer – hvem har ansvaret for informationsvirksomheden?
  Overordnet er det bestyrelsen. I praksis er det formandskabet, og/eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der varetager kommunikationen, under ansvar over for bestyrelsen, og i sidste instans årsmødet.
  • Hvordan vil vi informere – hvilke platforme vil vi anvende?
  Det blev besluttet, at alle bestyrelsens medlemmer skal have rettigheder til at lægge ting ud på Facebook
  Så nåede vi ikke længere – diskussionen fortsætter på bestyrelsesmøder 24. april.
 8. Arkiveringsplan for bestyrelsen.
  Udsat til bestyrelsesmødet 24. april.
 9. Fastsættelse af dato for tur til København
  Det viste sig ikke m uligt at finde et tidspunkt før sommerferien, der arbejdes på at finde en dato inden efterårsferien.
 10. Opdatering af Årshjul
  Det opdaterede årshjul vedlægges
 11. Forberedelse af bestyrelsesmødet 24. april.
  Enkelte punkter flyttet fra marts mødet.
 12. Eventuelt.
  Intet