Alternativet Rudersdal Referat af bestyrelsesmøde 31 maj 2018

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af bestyrelsesmødet 31. maj 2018

Fra bestyrelsen: Henrik Hjortdal, Alexander Skytte Jensen, Gunver Larsen, Christa If Jensen, Søren Klebak, Ejvind Slottved, Michael Mac Donald Arnskov, Suppleant: Jytte Emanuelsson, Gæst: JulieTryde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent:
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 24. april 2018.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen og lagt ud på Dialog 7. maj, og er hermed godkendt.
 4. Meddelelser
  a. DAS 2018 – Den Alternative Sommerhøjskole.
  b. Alternativet IT og persondata, info fra Landssekretariatet.
  c. Brev om Grundlovsdag i Nordsjælland samt andet nyt fra Storkredsen.
  d. Brev om beslutninger på Landsmødet.
  e. Nye medlemmer, nye aktive, flytninger til/fra andre kredse.
  f. Anmodning om medlemskab i/tilknytning til Alternativet Rudersdal fra Københavns-medlem Erik Holst Andersen.
  g. Status kommunens budget, haller i Holte og udskoling.
  h. Tidligere planlagte dagsordenspunkter: Arkiveringsplan for bestyrelsen, Oplæg om affald og energi, Mediestrategi samt Tur til København 5.9. foreslås udsat til møde 26.juni aht. mere tid til pkt. 6 og 7.
  i. Folkekøkken 11. juni. Alternativet Rudersdal står for madlavning m.v. Og mangler nogen, der kan hjælpe med det.
 5. Mødeplan frem til årsmødet frem til 18. september.
 6. Status m.h.t igangværende initiativer.
  a. Grøn omstilling
  b. Haver til maver
  c. Vild natur
  d. Rudersdal Folkemøde
  Referat at møde 2.5. i Rudersdal Folkemødedag
  Orientering om møder den 24.5 med Landsssekretariatet og den 28.5 med Rudersdal Folkemødedag.
  Drøftelse af Å´s samlede bidrag på Rudersdal Folkemødedag, herunder stillingtagen til henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse om sundhedsarrangement på Folkemødedagen.
 7. Drøftelse af Uffes 38 punkter – ”Det næste DANMARK” vedlagt.
 8. Eventuelt

 1. Valg af dirigent: Henrik
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 24. april 2018.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen og lagt ud på Dialog 7. maj, og er hermed godkendt.
 4. Meddelelser
  a. DAS 2018 – Den Alternative Sommerhøjskole.
  Taget til efterretning.
  b. Alternativet IT og persondata, info fra Landssekretariatet.
  Taget til efterretning.
  c. Brev om Grundlovsdag i Nordsjælland samt andet nyt fra Storkredsen.
  Chr. Poll deltager på møde i Humlebæk kl. 16-19. Brevet taget til efterretning.
  d. Brev om beslutninger på Landsmødet.
  Først og fremmest ændringer i standardvedtægterne. Christa har opdateret Alternativet Rudersdals vedtægter i overensstemmelse hermed.
  e. Nye medlemmer, nye aktive, flytninger til/fra andre kredse.
  Det er vanskeligt at finde ud af, hvilke nye medlemmer vi får i Rudersdal, og hvem der forsvinder. Henrik og Christa skriver før sommeren til Landssekretariatet om dette problem.
  f. Anmodning om medlemskab i/tilknytning til Alternativet Rudersdal fra Københavns-medlem Erik Holst Andersen. En form for ”sognebåndsløsning”.
  Han skal være meget velkommen til at deltage i Alternativet Rudersdals arbejde. Henrik orienterer ham om dette. Margrete Herning har taget sognebåndsløsnings-ideen op med Alternativets Vedtægtsudvalg.
  Julie vil beskrive – ca. ½ side – om de introduktionsproblemer, hun havde oplevet, og hvad hun havde manglet. Sendes til Henrik og Christa.
  g. Status kommunens budget, haller i Holte og udskoling.
  Henrik redegjorde for kommunens budgetproblemer. Der mangler ca 350 mio kr. over fire år. Situationen er kritisk. Alle partier i valgforbundet mener en skatteforhøjelse er nødvendig.
  Vedr. Holtehallerne er en udvikling i gang der måske kan føre til en mere hensigtsmæssig løsning, hvor mindre børn dyrker idræt ved Dronninggårdskolen og større børn og voksne i Holtehallerne.
  Henrik opfordrede til at vi/nogen går ind i den forestående debat om udskolingsskoler. Hvad mener Å?
  h. Tidligere planlagte dagsordenspunkter: Arkiveringsplan for bestyrelsen, Oplæg om affald og energi, Mediestrategi samt Tur til København 5.9. foreslås udsat til møde 26.juni aht. mere tid til pkt. 6 og 7.
  Blev vedtaget
  i. Folkekøkken 11. juni. Alternativet Rudersdal står for madlavning m.v. Og mangler nogen, der kan hjælpe med det.
  Birthe Skaarup står for menuen. Søren, Christa, Gunver, Alex, Julie, Holst Andersen, og Britta Sommer meldte sig. Henrik laver arbejdsplan.
  j. Christa rapporterede, at der ikke har været holdt møde i Storkredsen siden bestyrelsesmødet 24. april.
  At der 11. juni er møde om valg af kandidat til EU valget i 2019.
  Og at der er POFO-møde 10 juni om bl.a. forholdet mellem stat og kirke, og om borgerløn.
 5. Mødeplan frem til årsmødet frem til 18. september.
  Det opdaterede årshjul vedlægges
 6. Status m.h.t igangværende initiativer.
  a. Grøn omstilling.
  Michael orienterede: Der er holdt flere møder.
  Søren har skrevet et læserbrev: ”Rudersdal er ikke en foregangskommune”.
  Vi blev enige om, at vi alle læser brevet, og sender kommentarer til Søren
  Der var en længere debat, hvor vi blandt andet blev enige om, at begrebet ”samfundsøkonomisk forsvarligt” som kommunen ofte henviser til, når den kritisere for en for lille indsats på bæredygtighedsområdet, fx slet ingen kommunale elbiler, kan være temmelig problematisk.
  Bestyrelsen foreslog Grøn Omstillings-gruppen at udarbejde en handlingsplan centreret omkring NORFORS samarbejdet, gerne, så der lå en skitse inden 18. juni.
  Vi blev enige om at søge et samarbejde med Alternativet i Allerød og Hørsholm, begge kommuner, der er mere aktive på det grønne område end Rudersdal.
  Henrik vil finde relevant materiale om NORFORS´ omstillingsplaner frem.
  b. Haver til maver
  Gunver og Jytte havde fremsendt et materiale omfattende materiale om ”Haver til Maver – Skolehaver i Birkerød”, som de uddybede, og som fik begejstret tilslutning fra bestyrelsen.
  De har brug for en advokat til dirigent på den stiftende generalforsamling, der afholdes 4. september i Administrationscenteret i Birkerød, Lille Sal. Det er tanken at indkalde til generalforsamlingen gennem en annonce i den lokale presse
  Økonomien blev diskuteret, og Gunver og Jytte blev bedt om at lave et budget for projektet.
  c. Vilde haver – vild natur
  Henrik orienterede: Gruppen har holdt 2 møder, hvor det overordnede tema har været Større biodiversitet i Rudersdal kommune. Han henviste til at vi kan søge inspiration i Furesø (Miljøpunkt) og Allerød (Grøn Guide) Og han prøver at lokalisere den medarbejder i Rudersdals administration, der er ansvarlig for kommunens naturpleje.
  Gruppen planlægger en Facebook-side Et vildere Rudersdal.
  Gruppen planlægger en Cykeltur 19. august med Chr. Poll i Rude Skov, Rudersdalruten, besøg hos Kay Sales’ vilde have i Trørød m.v., som det er tanken at dokumentere med en video.
  Til folkemødedagen havde man planer om insekthoteller, myrejagt for børn og en debat om biodiversitet.
  Jytte fortalte om sit besøg på Mangholm nord for Hillerød, hvor kommunen netop havde etableret et 400 m. langt jorddige til støtte for biodiversitetet (markfirben og meget mere).
  d. Rudersdal Folkemøde 1. september
  Henrik uddybede referatet fra mødet 2.5. i Rudersdal Folkemødedag. Startede i nedslået stemning m.h.t. fremtiden for mødet, men bl. a. Alternativet Rudersdals forslag havde været med til at øge optimisme. Formanden (Sophie Orth fra de Konservative) var kommet med 3 udspil:
  • Inddragelse og aktivering af deltagerne
  • Videregivelse af aktiviteter/budskaber til offentlighed/kommunen.
  • Den demokratiske Samtale
  Henrik orienterede dernæst om møderne 24.5 med Landssekretariatet og 28.5 med Rudersdal Folkemødedag.
  Bestyrelsen drøftede Å´s samlede bidrag på Rudersdal Folkemødedag. Herunder henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse om sundhedsarrangement på Folkemødedagen, som man besluttede at deltage i panel på, men ikke i planlægningsarbejdet. .
  Og var enig om vigtigheden af børneaktiviteter på Folkemødedagen.
  Jytte forklarede om Haver til Mavers ideer om aktiviteter på Rudersdal Folkemøde. Men ville blandt andet lave en konkurrence hvor deltagerne – voksne som børn – skulle se, om de kunne smage forskel på økologiske og konventionelle gulerødder.
  Og Henrik opfordrede grøn omstilling-gruppen til at komme med et oplæg om mulig aktivitet på Folkemødedagen
  Henrik meddelte, at Therese Scavenius har givet tilsagn om at komme til folkemødet.
  Ejvind foreslog, at Alternativet skal arbejde for at brede de lokale folkemøder ud til hele lande, som et middel til den meget nødvendige revitalisering af den alt for Christiansborg-fikserede politiske debat.
 7. Drøftelse af Uffes 38 punkter – ”Det næste DANMARK”
  Det samlede billede synes at være, at bestyrelsen i oplægget ser en positiv og modig bestræbelse på at engagere partiet og berige den offentlige debat med en visionær tekst. Der var skepsis overfor det forhold, at papiret ikke var resultat af en kollektiv proces, ligesom der blev påpeget en del udeladelser og enkelte uheldige forslag.
  Der var enighed om at det var svært at omsætte til den lokale virkelighed, men at det var værd at gøre et forsøg på at gentænke og revitalisere vores lokale KV-program under titlen Det næste Rudersdal. Her kan Uffes papir indgå som inspiration til især visioner, men også en del strategi og konkrete forslag.

Følgende stikord er noteret af forpersonen som de fremkomne svar på spørgsmålet: Hvad har gjort mest indtryk på dig ved ”Det næste DANMARK”?
• Længden og kompleksiteten uhensigtsmæssig - udmeldingen om at gå fra ejendomsret til brugsret på ejendom er markant, vigtig, rigtig og modig (Ejvind).
• Jordfordeling, omsætningsskat og offentlige indkøb gode forslag – problematisk at Uffe er eneforfatter, imod vores grundlæggende værdier (Gunver).
• Naturens rettigheder og naturzoner er sympatiske og vigtige forslag (Jytte).
• Opgøret med ulighed (jord, arveret, indkomst) positivt. Problematisk at der ikke redegøres for hvordan udgiftskrævende forslag finansieres i et lavvækstsamfund. Problematisk at det er et enmandsoplæg. (Søren).
• Modet til at opstille en utopi er befriende. Forslag om at opdele bankerne interessant. (Christa).
• Ydmygt og modigt oplæg som appellerer stærkt. Bæredygtighed mangler. Hvorfor er Uffe eneforfatter? Er det ment som hans testamente? (Michael)
• Et nybegynderparti har brug for brainstorming og må have visioner. Det kan papiret. (Julie)
• Godt at Uffe trods enegang kommer med noget politisk som rykker, fx om brugsret i stedet for ejendomsret. Demokrati og det internationale er svagt. Men mangelvaren i Å er ikke visioner, men en strategi, konkrete forslag og handlinger, der skaber resultater. (Henrik).

Følgende stikord kom frem under besvarelsen af spørgsmålet: Hvad kan de 38 punkter inspirere til i Rudersdal?
• Forsøg med kontanthjælp uden modkrav (Gunver).
• Forsøg med at opnå en højere andel vild natur i kommunen (Jytte).
• Krav til kommunale indkøb (de tre bundlinjer?) og nye former for birgerinddragelse/demokrati (Søren).
• Generationshuse, borgerbudgetter og selvforvaltning (Christa).
• Inspiration til gentænkning og fornyelse af vores KV-program – ”Det næste Rudersdal” (Henrik)
8. Eventuelt
Vi vedtog at invitere Nico Grünfeld til at komme med et indlæg om Alternativet Københavns arbejde med promoveringen af FN´s 17 verdensmål på vores årsmøde 18. september. Er han forhindret så formand for Alternativets gruppe i Borgerrepræsentationen i København, Fanny Broholm eller Therese Scavenius.

1 Synes om