Alternativet Rudersdal. Referat af bestyrelsesmøde 24. april 2018

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af bestyrelsesmødet 24. april 2018

Fra bestyrelsen: Henrik Hjortdal, Alexander Skytte Jensen, Gunver Larsen, Christa If Jensen, Søren Klebak, Ejvind Slottved. Michael MacDonald Arnskov. Gæst: Julie Tryde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 20. marts 2018.
 4. Meddelelser
  a. Turen til København er fastsat til 5. september.
  b. Kandidatopstillingsmødet i storkredsen 14. april.
  c. Filmaftener?
 5. Status m.h.t igangværende initiativer.
  a. Grøn omstilling.
  b. Haver til maver.
  c. Vild natur – vilde haver.
  d. Rudersdal Folkemøde.
 6. Mediestrategi. Fortsat drøftelse. Vedlagt:
 7. Arkiveringsplan for bestyrelsen
 8. Opdatering af Årshjul, vedlagt
 9. Forberedelse af bestyrelsesmødet 29. maj.
  Mødet er efterfølgende blevet flyttet til 31. maj.
 10. Eventuelt

 1. Valg af dirigent: Henrik
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 20. marts 2018.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen og lagt ud på Dialog/alleOs 25. marts.
  Referatet er hermed godkendt.
 4. Meddelelser
  a. Turen til København er fastsat til 5. september, og starter kl. 17 med en rundvisning på Københavns Universitetet på ca. 1½ time.
  Derefter arrangeres et let måltid i universitetets historiske ”Fangekælder”, kl. ca. 19. Her deltager René Gade og kommer med et indlæg.
  Vi aftalte, at Ejvind finder materiale fra ”fest-farver-og seksuel krænkelse-krisen” under KV2017, og at Søren på denne baggrund, og den oversigt over ”paradokser/dilemmaer” (vedlægges), der blev formuleret på bestyrelsesmødet 16. januar, laver et oplæg til René Gade, som behandles på næste bestyrelsesmøde.
  b. Kandidatopstillingsmødet i storkredsen 14. april.
  Christa redegjorde for arbejdet i kandidatudvalget med udvælgelsen af storkredsens 6 folketingskandidater. Christian Poll er spidskandidat og Theresa Scavenius fra København er nr. 2 på listen. Christa blev valgt medlem til det landsdækkende POFO, som er det organ, der behandler og godkender de forslag til Alternativets politik, som fremsættes af de lokale organer. Endelig at der blev valgt en konfliktmægler. Apropos kandidatopstillingsmøder berettede Christa, at der er kommet forslag til årsmødet om, at der ikke skal holdes kandidatopstilling hvert år.
  c. Filmaftener
  Christian Polls forslag om visning af en landbrugsfilm og Christas forslag om at arrangere en visning af filmen ”I Morgen” blev drøftet. Det vil være forbundet større udgifter, end bestyrelsen kan klare. Henrik mente, at det snarere kunne være et storkredsarrangement, men nævnte samtidig muligheden for at søge støtte til et enkeltstående arrangement, fx i forbindelse med Folkemødedagen. Gruppen om grøn omstilling overvejer mulighederne.
  d. Søren Klebak havde rundsendt et udkast til læserbrev om ”Sundhed” i Rudersdal. Som blev drøftet og fik store tilslutning. Han færdigredigerer det, og Henrik sender det til FBA og RA, underskrevet af Henrik og Søren.
 5. Status m.h.t igangværende initiativer.
  a. Grøn omstilling.
  Gruppen består af Kristian Ting, Julie Tryde, Michael Macdonald og Søren Klebak. Michael rapporterede om mødet i gruppen 14. marts. Han arbejder videre med de manglende kommunale elbiler. Og Søren har lavet et oplæg om affald og energi, som han har bedt Christian Poll om kommentarer til. Søren var usikker på den bedste timing af evt. læserbreve med afsæt i papiret. Henrik foreslog oplægget blev drøftet i gruppen.
  Henrik fortalte, at Chr. Poll havde nævnt, at Alternativet landspolitisk mangler en klimatilpasningspolitik. Michael var positiv for at tage dette emne op i gruppen. Henrik foreslog at gruppen på næste møde fremlægger plan for emner og aktiviteter herunder læserbreve og folkemøde.
  b. Haver til maver.
  Gunver redegjorde for status. Der er kontakt med Toftevangsskolen, der giver udtryk for meget positiv interesse for at gå ind i projektet. Næste skridt bliver så at indkalde til en stiftende generalforsamling for en ”Haver-til-maver” organisation, der kan forhandle med kommunen om at gå et stykke jord til rådighed. Præstegårdshavekredsen er ikke specielt positivt indstillet, men vil blive inviteret til at være repræsenteret i den nye ”Haver-til-maver” organisation.
  Hun nævnte muligheden for events på Folkemødedagen. Fx grøntsagssmagning, inspireret (og måske støttet?) af Krogerup, hvor hun og Jytte havde været på nogle meget givende kurser.
  c. Vild natur – vilde haver.
  Henrik rapporterede. Gruppens medlemmer (Kay Sales, Niels Strange, Ejvind Slottved og Henrik Hjortdal) har haft et meget positivt første møde 7. april, hvor der blev fremsat mange mere eller mindre vilde ideer, hvor øget biodiversitet var overskriften. Andet møde er hos Kay Sales i Trørød 26. april.
  Og 3. juni (senere ændret til 12. august) er der cykeltur gennem Rudersdal, der starter i i Rude Skov, hvor en naturvejleder el.lign. vil fortælle om hvad det indebærer, at den er bestemt til at være ”vild skov. ”Herfra går turen til Kay Sales hjem i Trørød, hvor hendes vilde have besigtiges. Der inviteres en repræsentant for Vild med vilje til at fortælle om foreningens virke for vilde haver. Der overvejes en folkemødesession og politikforslag til efteråret.
  d. Rudersdal Folkemøde.
  Gruppen består af Anette Helland, Anette Rosholm, Christa, Alex og Henrik. Gruppen ønskede formen fornyet med bl.a. Open Space. De havde blandt andet talt om vigtigheden af at få medinddraget de erhvervsaktive og børnene, så det ikke bare var ældresagen der fyldte op. Et tema kunne således være ”Det gode børneliv”. Julie understregede, at hvis man vil tave et børneorienteret tema, er det vigtigt at få medinddraget forældrene, der skal være noget for både børn og forældre.
  Alex og Henrik har haft et positivt møde med Majken Mac og Viktor Branner i Landssekretariatet. Majken Mac vil gerne hjælpe/inspirere til nye former for borgerinddragelse mens Viktor Branner godt vil hjælpe med markedsføring af vores temaer på mødet. En vigtig erfaring fra mødet med Majken var hendes anbefaling at lade være med at have et så tungt emne, som børneliv evt. kunne blive til, når vi samtidig afprøver et nyt folkemøde format.
  Så hellere vælge et mere neutralt emne som f.eks. vild natur/vilde haver for at prøve det nye koncept af først.
  Alex og Henrik foreslog i lyset af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde, at Alternativet som optakt til ”Samtaler, der bevæger”, foreslår afholdt folkemøder i alle kommuner. Det ville blandt andet være med til at få flyttet tyngden i den politiske debat fra toppen til de decentrale lag.
 6. Mediestrategi. Fortsat drøftelse.
  Efter en længere diskussion, hvor vi blandt andet så på kommunikationen bagud, til Alternativet Rudersdals bagland, og udad, til borgere og politikere i Rudersdal, blev vi enige om:
  a. Vi erstatter betegnelsen ”Mediestrategi”med ”Kommunikationsstrategi”.
  b. Alex grafiske oversigt ”Alternativet Rudersdals mediestrategi 2018 Ver1” udvides med en (eller to) ”kasser” der omhandler ikke-skriftlig kommunikation.
  c. Alternativer Rudersdal fokuserer i den udadvendte digitale kommunikation indtil videre på Facebook, da den er dialogorienteret og en hjemmeside er ressourcekrævende. Vi skal have en hjemmeside, der er meget enkel, og kun skal opdateres få gange på et år, med centrale oplysninger om lokalforeningens bestyrelse, vedtægter, forretningsorden, politikpapir m.v., og links til Facebook, Dialog, AlleOs m.v.
 7. Arkiveringsplan for bestyrelsen
  Bestyrelsen tilsluttede sig Ejvinds oplæg, som herefter bliver implementeret. Hele bestyrelsen har adgang til arkivet, men det er kun arkivaren/sekretæren, der lægger ting i arkivet. Det vil blive nærmere gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
 8. Opdatering af Årshjul.
 9. Forberedelse af bestyrelsesmødet 29. maj.
 10. Eventuelt.
  a. Der var tilslutning til at vigtige meddelelser fra Alternativet på landsplan tages med under Meddelelser på bestyrelsesmødet