Alternativet Rudersdal. Referat af årsmødet 3. oktober

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af årsmødet 3. oktober 2018 september 2018

Til stede: Fra bestyrelsen: Henrik Hjortdal, Søren Klebak, Christa If Jensen, Alex Skytte Jensen Gunver Larsen, Michael Macdonald Arnskov og Ejvind Slottved.
Afbud fra: Christa If Jensen,
Desuden var mødt et antal medlemmer af Alternativet Rudersdal.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens årsberetning for lokalforeningen.
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse, og regnskab 2018 til 30/9 til orientering.
 5. De opdaterede vedtægter for Alternativet Rudersdal.
 6. Politisk debat med Storkreds Nordsjællands 6 folketingskandidater:
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne.
 8. Vores arbejdsopgaver 2018-2019.
 9. Valg af:
  a. Lokalforeningens bestyrelse.
  b. Ekstern revisor:
  c. Et medlem af storkredsbestyrelsen.
  d. Et medlem af kandidatudvalget i kredsen. (valg af Folketingskandidater og regionsrådskandidater).
 10. Eventuelt

------o------

 1. Valg af dirigent.
  Henrik Hjortdal bød velkommen, og foreslog som dirigent Thorkil Damsgaard Olsen, der blev valgt med akklamation.
  Dirigenten fastslog, at årsmødet var v lever rettidigt indkaldt, og i overensstemmelse med vedtægterne, og dermed var lovligt.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
  Gunver Larsen og Søren Klebak blev valgt som stemmetællere.
  Ejvind Slottved blev valgt som referent
 3. Bestyrelsens årsberetning for lokalforeningen.
  Henrik Hjortdal kommenterede den skriftlige årsberetning, og kom med enkelte tilføjelser til den skriftlige beretning.
  • Lokalforeningen har en stram økonomi, hvilket især var mærkbart i forbindelse med KV2017, hvor nogle udgifter blev dækket af ekstra bidrag fra medlemmer.
  Bestyrelsen har derfor fulgt indtægter og udgifter nøje, og som det fremgår af den udsendte resultatopgørelse for de første tre kvartaler af 2018, og budgetforslaget for 2019 ser lokalforeningens økonomi fornuftig ud.
  Forsamlingen godkendte regnskabet KV2017 besluttede man at gå i valgforbund med S og R, men opnåede ikke at få valgt et medlem til kommunalbestyrelsen.
  Som valget faldt ud, ville man i et valgforbund med SF og EL have fået valgt et medlem.
  Henrik Hjortdal redegjorde for overvejelserne bag indgåelsen af valgforbund, og om ikke at have en spidskandidat, og beklagede, at beslutningerne ikke var blevet drøftet mere i bestyrelsen, end tilfældet havde været.
  I den efterfølgende diskussion blev det fremhævet, at KV2017, hele valgkampen havde været præget af et stort tidspres, men der blev tillige fremført det ønske, at sådanne beslutninger i fremtiden bliver mere grundigt behandlet i bestyrelsen, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
  Dirigenten konkluderede afslutningsvis, at årsberetningen var blevet modtaget med stor ros af forsamlingen, og foreslog, at den skriftlige beretning blev tilføjet de to ovennævnte punkter, og udsendt til medlemmerne.
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse, og regnskab 2018 til 30/9 til orientering. Regnskabet for 2017 blev godkendt af forsamlingen
 5. De opdaterede vedtægter for Alternativet Rudersdal.
  Vedtægterne blev
 6. Politisk debat med fem af Storkreds Nordsjællands seks folketingskandidater:
  Christian Poll, Theresa Scavenius, Bina Seff, Allon Sørensen og Susan Kjeldgaard.
  Der var kommet afbud fra Julie Molbech,
  Efter at hver af kandidaterne havde var kommet med en kort præsentation af dem selv og deres program, deltes forsamlingen i fem grupper, med hver sin folketingskandidat, til en halv times diskussion, afsluttet med en kort konklusion fra hver gruppe.
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  Der er ikke inden fristens udløb modtaget nogle forslag.
 8. Vores arbejdsopgaver 2018-2019.
  Mundtligt oplæg ved Henrik Hjortdal, der fremhævede 4 temaer for det kommende års opgaver:
  • Bestyrelsen skal blive bedre til at finde balancen mellem ambitionsniveau og ressourcer. Dette kan ske både ved ikke at sætte ambitionsniveauet for højt, og ved at øge ressourcerne, ikke mindst ved at blive bedre til at inddrage medlemmerne i det politiske arbejde, fx ved at blive bedre til at formulere relevante og fleksible aktivitetstilbud til nye medlemmer: Der skal være mulighed for at være aktiv en time i året/kvartalet/om måneden/ugen/dagen (citat: Margrethe Vestager)
  • Det arbejde med grøn omstilling, der var blevet sat i gang med medlemsmødet 30. januar skal konsolideres og forstærkes.
  • Lokalforeningen skal arbejde på i højere grad end hidtil at være synlig udenfor det grønne område, fx Rudersdals økonomi, demokrati, sociale område og skoleområdet.
  • De to valg i den kommende periode: Folketingsvalget og EU-valget 26. maj 2019. Ved begge er valgkampen Storkredsens ansvar, men vi skal være parate til at bidrage.

Han fremhævede også vigtigheden af at vi samarbejder bredt med andre partier, foreninger, organisationer, NGO´er osv. for på den måde at øge vores synlighed.
En oplagt mulighed er at bruge og engagere os i Folkemødedagen, hvad erfaringerne fra årets folkemøde klart understreger.
Og vi bliver nødt til at kontakte Landssekretariatet for at få en forbedring af den service vi modtager derfra. Bl. a. er de centrale IT-systemer (AlleOs og Dialog) langt fra optimale, hvilket fx vanskeliggør vores medlemskontakt.
Endelig kunne han, inspireret af Uffe Elbæks ”Det Næste DANMARK” ønske sig, at vi som led i Kommuneplanstrategi 2019 og Kommuneplan 2012 kunne arbejde med vores vision af ”Det næste Rudersdal”.
9. Valg af:
a. Lokalforeningens bestyrelse.
Til bestyrelsen var opstillet: Henrik Hjortdal, Søren Klebak, Gunver Larsen, Ejvind Slottved, Julie Tryde og Susie Cowan.
De blev valgt med akklamation.
Som suppleant blev valgt Laura Bellers Madsen.
b. Ekstern revisor:
Ellen Skjerning blev genvalgt.
c. Et medlem af kredsbestyrelsen.
Christa If Jensen blev udpeget.
d. Et medlem af kandidatudvalget i kredsen. (valg af Folketingskandidater og regionsrådskandidater).
Margrethe Herning blev udpeget.
10. Eventuelt
Henrik Hjortdal orienterede om, at han selv sammen med Susie Cowan p.t. arbejder på to offentlige klimaarrangementer i form af ”Mød Superministrene Christian Poll og Theresa Scavenius” den 14. og 17. november i hhv. Andedammens fælleshus og på Cafe Alex.