Alternativet Lokalforeningen Ærø - Dagsorden for generalforsamling d. 18/4

Til medlemmerne af Alternativet Lokalforeningen Ærø.

Der er indkaldt til Årsmøde (generalforsamling) i foreningen v/ mail af 6. marts.

Årsmødet finder sted i den gamle navigationsskole, Tordenskjoldsgade 20 i Marstal, tirsdag d. 18. april kl. 19.00.

Forslag til dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere og referent
3 Bestyrelsens beretning for lokalforeningen.
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring
6 Behandling af forslag fra medlemmerne
7 Valg til bestyrelsen
8 Valg af revisor (er)
9 Eventuelt

Vedrørende vedtægtsændring anbefaler bestyrelsen at det indføres i vedtægterne af fremtidige årsmøder skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Denne bestemmelse blev ved en forglemmelse ikke medtaget ved den stiftende generalforsamling d. 1. juni 2016

Vedtægterne for Alternativet Lokalforeningen Ærø er meget omfattende. I det følgende nævnes de bestemmelser der har størst relevans for årsmødet.

§ 1 Stk 1: Foreningens navn er Alternativet Lokalforeningen Ærø, herefter omtalt som Lokalforeningen.
§ 1 Stk 2: Lokalforeningen omfatter Ærø Kommune

§5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 2 medlemmer af lokalforeningen.

§ 7 Stk 1: Medlemmer af lokalforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Lokalforeningens område.
§ 7 stk 2: Medlemsskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen. Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling.

§ 8 stk 1: Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Lokalforeningens bestyrelse eller 5% af medlemmerne, dog mindst 5 personer, begærer det.
§ 8 stk 2: Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret.
§ 8 stk 3: Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere og referent. 3) Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen. 4) fremlæggelse af regnskab og godkendelse. 5) behandling af forslag fra medlemmerne. 6) Valg af bestyrelse. 7) Valg af revisor (er). 8) Eventuelt.
§ 8 stk 4: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
§ 8 stk 5: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 2 medlemmer af Lokalforeningen.
§ 8 stk 6: Medlemmer der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Et flertal på årsmødet kan beslutte at opstille kandidater på mødet.
§ 8 stk 7: Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

§ 10 stk 2: Der skal vælges mindst en kvinde og en mand.
§ 10 stk 3: Efter stemmetal vælges mindst en og op til 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge, heraf mindst en mand og en kvinde.
§ 10 stk 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget og kan til enhver tid omkonstituere sig.
§ 10 stk 5: Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen. I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer. Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
§ 10 stk 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson, er til stede fysisk eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.
§ 10 stk 9: Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.
§ 10 stk 10: Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden.

§ 12 stk 4: Alle tillidsvalgte i Lokalforeningen er valgt for et år og kan genvælges.

§ 15 stk 1: Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.
§ 15 stk 2: Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højest stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer der gives. Der kan kun afgives en stemme pr. kandidat.
§ 15 stk 3: I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk 2 skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
§ 15 stk 4: Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives en enkelt stemme pr. kandidat.

§ 16 stk 2: Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet fire uger før mødet afholdes, og regnskabet skal være udsendt til medlemmerne som bilag to uger før mødet.
§ 16 stk 4: Regnskabet følger kalenderåret.
§ 16 stk 5: Regnskabet revideres af valgt revisor på Lokalafdelingens årsmøde. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af Alternativet.

§ 18 stk 3: Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal.

§ 19 stk. 1: Lokalforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Lokalforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses.

Vel mødt!