Alternativet Landsmøde 2019: Vi samler den grønne energi til valgkamp

Den store smukke hal i Odense venter. Vi mangler bare at fylde den med dig!

Landsmødet i år vil have opmærksomhed på den valgkamp, vi skal ud i.

Har du købt billet?

Vi ved, hvor meget det betyder for os allesammen, at vi er samlet og ser hinanden i øjnene og skaber ny, god energi, her lige inden vi skal ud og vise hele Danmark vores grønne politik og politiske projekt.

Landsmødet finder sted d. 27 april i Dok5000 i Odense.

Alle politikere og kandidater om bord!
Til landsmødet får vi alle mulighed for at hilse på vores fantastiske hold af Europaparlaments- og Folketingskandidater. Vi skal også takke vores 23 lokalpolitikere i byråd og regionsråd for en fantastisk indsats i hele landet, i deres første tid, ligesom vi skal sige stort tak til Alternativets første folketingsgruppe.

Har du lyst til at holde en tale?
Vi vil gerne give plads til flere politiske taler fra jer medlemmer. Du kan tage ordet fra scenen i 3 minutter i en politisk tale, der har et klart emne og et politisk sigtepunkt. Se hvordan du gør her.

Køb billet - du kan nå det endnu!
Der er frist for køb af billet d. 22. april, så det er om at få fingrene til tastaturet og finde din billet. Der er karma-økonomi. Det vil sige, at dem, der har mindst, kan købe en billet til 200 kr. (normalprisen er 400 kroner). Man kan også købe en generøs-billet, hvor du betaler for en anden, som så kan få en gratis-billet.

Køb den billet, der passer dig her.

Gratis overnatning
Der er mulighed for gratis overnatning i hallen i Odense, hvis du skulle få brug for det. Du melder dig til på Billetto og medbringer madras og sovepose.

Hvad nu hvis valget udskrives under Landsmødet???
Frygt ej! Hvis valget afholdes den 26. maj 2019, er det først tilladt at hænge valgplakater op fra kl 12.00 lørdag den 4. maj 2019 - vi når det hele.

Hvad sker der ellers på landsmødet?
Landsmødet er stedet hvor du kan:

 • Få indflydelse på hvem, der skal tegne Alternativet fremover, når vi vælger forperson og medlemmer af Hovedbestyrelsen.
 • Høre inspirerende taler fra blandt andre Rasmus Nordqvist og Uffe Elbæk om tiden der er gået og tiden der kommer.
 • Være med til at stemme om hvilke vedtægtsændringer, der får betydning for det daglige politiske arbejde lokalt og nationalt.
 • Blive klogere på vores kommende valgkamp. Vi opstiller et kampagnekontor hvor alle der hjælper i valgkampen kan komme og få hjælp, sparring og nye ideer til din kampagne hvor du bor.
 • Opleve hvem der ellers er medlem af Å-klubben: Hvem udfordrer dig og dine synspunkter? Hvem danser? Hvem gider du ikke diskutere mere med? Hvem er en kommende god ven?
 • Være med til Grøn-fest, hvor musikken leveres af DJ Dave og Ibens.

Du finder al information om landsmødet på hjemmesiden her. To uger inden landsmødet lægger vi det endelige program og det samlede materiale op.

Kærlig hilsen
Landssekretariatet

1 Synes om

Til alle opstillede HB-kandidater til Landsmødet 27. april 2019

Hej,

Jeg har nu læst de forskellige opstillingsgrundlag. Jeg forstår godt vægten på det politiske, men savner generelt, at I er mere tydelige om hvor I hver især tænker organisationen skal hen fremover og hvordan det kan realiseres.

En stærk og energifyldt organisation

Ikke blot som parti, men også som organisation, er det Alternativets formål at
arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling, herunder “humanitært gennem dybere empatisk kontakt til os selv og hinanden”. Det er også Alternativets formål, at “fremme levende demokratiske og bæredygtige fællesskaber, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og verden.” (landsvedtægter §1).

Under ny politisk kultur på Alternativets hjemmeside står der “I Alternativet starter vi med os selv, fordi vi anerkender, at al forandring nødvendigvis må komme indefra. Derfor har Alternativet opstillet en række ufravigelige kriterier for, hvordan vi vil operere og agere …”. De ufravigelige kriterier er listet i vores vedtægt §3 Organisationskultur.

Med afsæt i formålet, og vores tilstræben efter en organisationskultur med ny politisk kultur, har jeg følgende spørgmål til hver af jer, som jeg håber I vil svare på, så jeg, og andre medlemmer, får et mere oplyst grundlag at træffe beslutning ud fra, når vi stemmer på lørdag:

 1. For at styrke realiseringen af formålet og ny politisk kultur internt i organisationen, hvilke forslag og tiltag forestiller du dig vil være hjælp- og virksomme?

 2. I hvilket omfang synes du at Dialogrådet skal medvirke i styrkelsen af spørgsmål 1, og hvordan tænker du at rådet kan være hjælpsomt?

 3. Hvis du og et flertal i HB blev trætte af et andet HB-medlem eller på anden måde oplevede konflikter i HB, og dette medlem eller et mindretal i HB ønskede dialoghjælp/mægling fra Dialogrådet, hvordan ville du så forholde dig?

 4. Konfliktskyhed er almindelig i Alternativet, eller som Uffe har udtrykt det - vi er alt for konfliktsky. Hvilke tiltag tænker du der kan igangsættes for at mindske det og i højere grad at kunne rumme og bruge konflikter konstruktivt i organisationen?

 5. HB har vedtaget nogen OBS-samtaler og Før-eksklusionssamtaler (Kan man læse om i HBs referater), som bruges ift. medlemmer som man oplever har en uhensigtsmæssig eller partiskadelig adfærd. Dialogrådet deltager som observatører, men ikke som dialogmæglere, det er HB der varetager samtalerne. I praksis har der været flere eksempler på, at samtalen primært har haft som formål at disciplinere. Hvad tænker du om det, når du samtidig har landsvedtægterne om Dialogrådet og dette råds formål samt eksklusionvedtægterne i erindring?

 6. Hvordan tænker du at vi bedst kan blive bedre til at være og udleve ny politisk kultur, og hvordan kan HB bidrage til at det næres?

3 Synes om

Hej Pippilotta.

Tak for dine spørgsmål, som giver anledning til at reflektere endnu mere over hvad jeg ville arbejde for i HB, måtte jeg blive valgt. Jeg har selvfølgelig allerede gjort mig nogle tanker, men da jeg ikke før at været del af HB, vil noget måske være irrelevant fordi det allerede er i gang (fx arbejdet besluttet på sidste års landsmøde om at HB skal skabe øget klarhed), eller er prøvet, men forkastet.

Når det er sagt, er mine umiddelbare svar på dine spørgsmål som følger:

Ad 1 og 6. Jeg tænker at vi nogen gange gør for meget en dyd ud af at ‘opfinde’ tingene på ny og undlader at sætte (vejledende) rammer af frygt for hæmme kreativiteten. Vi skal gøre det nemt for medlemmer og aktive at komme i gang med det egentlige, nemlig at drive den bæredygtige omstilling.
Derfor kunne jeg helt konkfret forestille mig følgende tiltag:

 • Beskrivelse af hvordan medlemmer/tillidsvalgte helt konkret aflevererer ideer og/eller bekymringer (så det ikke bliver via en masse mails, som vi så fx med forhandlingerne om sundhedsreformen)
 • Velkomstpakke til nye medlemmer med information lokalforening, svar på typiske spørgsmål, etc.
 • Nærmere beskrivelse end vedtægterne har pt af hvad derforventes af tillidsvalgte (fx fortrolighed om nogen ting, loyalitet overfor trufne beslutninger, …) og praktiske råd (fx krisehåndtering) - dette kan evt ved udbygning af vores eksisterende bestyrelseshåndbog
 • Undersøgelse af hvordan vi får mere ud af Dialog - jeg har selv skrevet her lidt en gang imellem, men det er jo tydeligt for alle at det meste af dialogen foregår på Facebook eller Twitter. Måske skal vi fokusere på færre typer af emner, men så bedre sikre at debatten så faktisk sker her? Det ved jeg endnu ikke, men er noget af det jeg synes skal kigges på.

Ad 2. Dialogrådet kunne fx bistå med at udarbejde de omtalte forventninger til tillidsvalgte, da det involverer afvejning op mod vores værdier (fx fortrolighed vs gennemsigtighed).

Ad 3. Det er svært at tage stilling til den opstillede hypotetiske situation, men hvis man i det relevante fora (her HB) forgæves har prøvet at håndtere konflikten (som i mine øjne må skulle være mere end ‘trætt af’), så forekommer det mig naturligt at Dialogrådet involveres, jf vores vedtægter.

Ad 4. Jeg praktiserer selv at være helt åben om hvad jeg står for og mener. Andre kan så mene noget andet. Det er godt. Det bliver jeg klogere af. Og der er meget energi i det, i øvrigt. Det skal vi da udnytte.
Nogen gange behøver det i øvrigt ikke at være et problem at man er uenige, hvis man ikke behøver at drage en konklusion. Andre gange kan det være nødvendigt, hvis fx det drejer sig om fastlæggelse af vores politik på et givent område. Og her er det så vigtigt, jf ovennævnte retningslinjer, at man - når beslutningen er truffet - stopper med at argumentere mod. Synes jeg.

Ad 5. Jeg har svært ved at gå ind i hvad der allerede er sket, men tænker generelt at vedtægterne må være det gældende, og hvis Dialogrådet ikke finder at HB har fulgt vedtægterne må dette rejses overfor Vedtægsudvalget eller i Dialogrådets beretning til Landsmødet.

4 Synes om

Kære Pippilotta,

Tak for dine spørgsmål, de tager os helt ind i kernen af hvorfor vi har Alternativet. Jeg vælger at svare i en samlet tekst. Da jeg gik ind i bevægelsen i storkredsarbejdet i Københavns omegn for 4 år siden var det ”ny politisk kultur” der motiverede mig allermest.

Jeg synes vi har været gode til at sætte ord på visioner og drømme og håb for samfundet. Samtidig har det vist sig hvor svært det er at udleve ideerne om at ændre den politiske kultur. Det begynder hos os selv og Alternativet bliver derfor både en rejse i et fællesskab hvor noget defineres der og en personlig rejse hvor vi hele tiden skal ind og have fat i os selv. Vores egne forestillinger om os selv og andre, og hvad projektet går ud på og hvordan vi bliver hos os selv og fastholder tillidsdagsordenen.

Det har vist sig at være svært. Og måske er det naturligt nok, at når vi er så ambitiøse så møder vi modstand fra omverdenen og ikke mindst i os selv. Så der hvor vi ønsker ny politisk kultur møder vi også alt det der skal gøres op med. Det må vi være åbne omkring så vi får skabt læring og så organisationen og vi selv hele tiden modnes og så ny politisk kultur næres. Det kræver nogle konstruktive møder og en stærk vilje til at ville hinanden.

Vi skal hele tiden søge at leve op til vores principprogram og manifest og når vi fejler undersøge hvad der skete så vi kan kultivere vores politiske processer. Det ligger også i forslag 1, som du nævner.

Dialogrådet er en meget vigtig spiller i forhold til samarbejde, konflikthåndtering, kurser og ny politisk kultur.

Jeg har været kontaktperson til Dialogrådet i de 2 år jeg har siddet i HB som næstforperson. Der er lagt meget arbejde i sammen at skabe et råd med tilstrækkelige ressourcer, kompetencer og budget, så rådet kan blive det helt vitale organ for udbredelsen af ny politisk kultur som mange af os ønsker.

Og vi er godt på vej, men igen der begås fejl og der bliver også taget dårlige beslutninger og skabt uhensigtsmæssige processer. Det skal vi ikke være bange for at indrømme og så forsøge at rette op på det.

Alt begynder med dialog og slutter for den sags skyld også med dialog. Det har vi lært i HB, ikke mindst takket være Dialogrådet. Og jeg synes, som du spørger til, at Dialogrådet, i det omfang de har ressourcerne skal facilitere de processer.

Det er tydeligt for alle at HB har været et vanskeligt rum at være i. Der er virkelig mange opgaver at forholde sig til og rigtig mange er blevet behandlet. Men HB har som ledelsesrum også gennemgået en modningsproces, ligesom hele organisationen. Der har gennem tiden været mange forskellige holdninger til hvad HB egentlig skal. Hvad er det for en ledelsesfilosofi der skal ligge til grund, hvor proaktiv og rammesættende skal HB være? Det er fortsat spørgsmål der skal drøftes løbende, med hele organisationen. Og Alternativet er et sted hvor vi aldrig må lukke os om os selv, men hele tiden være i bevægelse. Vi har fx talt med Dialogrådet om at etablere nogle jævnlige dialogmødet for HB. Uden dagsordener, men for at drøfte frustrationer, metoder, etc.

Tanken med forslag 1 er netop at styrke ny politisk kultur. Det helt afgørende er at organisationen spejler såvel vores politiske visioner som ny politisk kultur. Sidste år stillede vi et forslag om at HB skal arbejde mere strategisk. Intentionen var at tydeliggøre det fælles projekt. Sammen med den øvrige organisation. Det arbejde tænker jeg vi skal fortsætte og bliver klogere på. Sådan at strategien bliver frisættende for vores allesammens skaberkraft.

Samtidig skal vi se på hvordan vi har organiseret os og om organisationen fremmer det vi vil. Sådan at bevægelsen ikke begrænses af organisationen. Vi har skabt en organisation som i høj grad faciliterer det politiske og opstilling af kandidater. Det har der været gode grunde til. Men nu er der snart en periode uden valg, her bør vi kunne mobilisere overskud til at se på os selv. Hvordan har demokratiet det i Alternativet? Hvordan har vores egne bundlinjer det. Det skal ske i fællesskab mellem det organisatoriske og det politiske, i en inddragende proces. Hvordan frisætter vi bevægelsen og nærer demokratiet, som du også skriver. Det skal vi finde ud af sammen,

vi ses på lørdag,

kh

2 Synes om

Fra Marianne Karlberg:

"Kære Pippilotta

Tak for nogle relevante spørgsmål, som jeg kort vil forsøge at svare på.

Ad 1 Når den nye HB er blevet konstitueret, vil det være vigtigt at få defineret hvilke arbejdsopgaver der skal fokuseres på, og ikke mindst hvem der skal påtages sig hvad.( Resortområder ) Jeg vil arbejde for at indføre tydelige ansvarsområder for hvert enkelt HB medlem, og dette skal kommunikeres ud til alle Storkredse og lokalforeninger, så relevante spørgsmål kan adresseres til rette person.

Jeg forestiller mig bl.a at 2-3 personer skal være kontaktled til Storkredsene , så der bliver kortere vej når der skal løses opgaver.

Ad 2 Dialogrådet kunne med fordel være sparringspartner i ovenstående forslag

Ad 3 Jeg går som udgangspunkt ud fra, at når 16 mennesker skal arbejde sammen, vil der være uenigheder og måske også konflikter. Jeg er ikke selv konfliktsky, og arbejder til dagligt med personligheder der er ofte er meget krævendeJ Min erfaring er, at konflikter skal tages i opløbet og uden berøringsangst. Det er en kompetence jeg meget gerne stiller til rådighed hvis jeg får mandatet. Hvis det kræver hjælp fra dialogrådet, ser jeg ingen som helst problemer i det.

Ad 4 Se mit svar i ovenstående.

Ad 5 Vi er et politisk parti – det må gå forud for alt!

Og vi deler ( går jeg ud fra) alle et stort og brændende ønske om at der skal ske gennemgribende politiske forandringer.

Vi er 9000 medlemmer, vi kan ikke have 9000 forskellige holdninger til hvilken politik der skal føres, derfor hvis det kræves, ja så må der disciplineres, men naturligvis i en fornuftig og konstruktiv dialog.

Ad 6 Vi er på vej mod version 2.0 af Alternativets historie, og vi er ikke længere et nyt parti.

Udadtil skal vi turde folde det store politiske narrativ ud med fokus på den fantastiske politik som er definerende for Alternativet.

Indadtil skal vi forsat arbejde med at forberede den politiske dialog og kultur.

På gensyn på Landsmødet.

Kh Marianne"

1 Synes om