Almindeligt forslag #5: Vi skal nedlægge Jobcenterne og udvikle FREMTIDENS JOBCENTER

Forslag:
Vi skal fra ”systemvelfærd til relationsvelfærd. Faggruppen bag beskæftigelsesordfører Troels Jakobsen foreslår at erstatte jobcentrene med “En frivillig individuel rådgivning og jobformidling” som man kan få, når man har behov for råd eller sparring, uden at skulle henvises. Medarbejderne er frit stillet til at varetage opgaven ud fra deres kompetente faglighed.
ULEMPER: Forslaget er reformistisk og komplekst. Derfor kan det være svært at se, at det er realistisk. Det er svært for mange at fralægge sig den vante retorik om ret og pligt og noget for noget. Vi mangler en konkret økonomi for forslaget.
Forslaget bygger på et positivt menneskesyn og en tro på, at alle ønsker at bidrage til fælles bedste. Vi vil få at vide, at vi er for godtroende.
HVORDAN: I 2017 gennemførtes en POLA i Vordingborg. Efter endt arbejde med forslaget om borgerløn, lå det lige for at arbejde med forslaget til den “individuelle, frivillige rådgivning og jobformidling”, der blev vedtaget på landsmødet i 2019.I september 2020 blev der nedsat en større gruppe til arbejdet. Den 22. marts 2021 digital POLA med ca. 50 forskere, interesseorganisationer, medarbejdere på beskæftigelsesområdet, samt Å-medlemmer.
HVEM: Fagrådet, som består af medlemmer fra flere kommuner, har arbejdet med forslaget i et par år. Lige nu inddrages andre interesserede, især kommende FV-kandidater.

Motivation:
Vi er blandt andet inspireret af tankerne i regeringsprogrammet 2019: “VISION FOR SOCIAL BÆREDYGTIGHED. Alternativet ønsker et dynamisk og engagerende samfund, der skaber social og sundhedsmæssig lighed og retfærdighed. Vi skal alle have de bedste muligheder for at skabe et individuelt liv som del af fællesskabet, og alle skal kunne bidrage til fællesskabet.

Alternativet vil skabe et samfund, hvor alle mennesker er værdifulde og hvor der er tillid til at alle har lyst til at bidrage til fællesskabet. Alle skal have mulighed for at deltage i arbejdsfællesskaber, uanset om det er som fuldtids- eller deltidsansat, i praktik eller som frivillig.

Vores beskæftigelsessystem skal reformeres, så systemet skaber de bedst mulige rammer for, at alle kan indfri deres potentialer. Der skal ses på det enkelte menneskes ressourcer. Vi vil fra kassetænkning til “mennesketænkning”.

HVILKEN UDFORDRING FORSLAGET SKAL LØSE

Mange er enige om, at der er problemer med mistillid, kontrol og tvang. Flere partier vil nedlægge jobcentrene af økonomiske årsager. Å vil ikke bare nedlægge, men lave forsøg med kontanthjælp uden modkrav, og på baggrund af disse, udvikle en helt ny slags indsats basseret på tillid. Fordi ingen borgere skal efterlades på perronen, uden mulighed for hjælp!

FORUDSÆTNINGER FOR FORSLAGETS SUCCES

Der indføres en form for basisydelse / borgerløn på sigt, kontanthjælp og andre ydelser uden modkrav i forsøgsperioden. Det er vigtigt at synliggøre, at der er behov for kompetent information og vejledning om muligheder for den enkelte borger. Beskæftigelsesområdet skal adskilles fra socialpolitikken, så det at være ledig / jobsøgende ikke er en ”social begivenhed”. Vi skal have en debat om arbejdsbegrebet. Hvad er ”arbejde” egentlig?

FORSLAGETS AFLEDTE VIRKNINGER

Forslaget har positiv virkning på flere områder: familieområdet, socialområdet, sundhedsområdet, og vil fremme trivsel, ligestilling og ligeværdighed og øge samfundets ressourcer. Derved styrkes den sociale bundlinje.

Forslaget kan styrke den grønne bundlinje ved at fremme grønt iværksætteri. Desuden træffer borgere med overskud bedre valg. De har råd til mere og personligt overskud til mere. De kan agere som bevidste forbrugere og ”tænke grønt”, når de ikke er bekymrede for hvor penge til husleje skal komme fra. Forslaget vil påvirke den økonomiske bundlinje, dels med nævnte afledte indvirkninger, men også med direkte besparelser og en bedre udnyttelse af ressourcerne.: Danmark er det land i verden, som bruger flest penge på den aktive beskæftigelsesindsats i forhold til BNP. I dag bruges der 13 mia. kr. (Nedsættes i forbindelse med aftalen om tidligtilbagetrækning til 12 mia. fra 2022). Disse midler kunne være til rådighed for Fremtidens Jobcenter, hvor man kunne bruge ressourcerne smartere og ”få mere for pengene”. Med stigning i produktiviteten, og afledt virkning på socialområdet, vil forslaget samlet set give en merindtægt på mere end investeringen til basisindkomst og ”Fremtidens Jobcenter”.

Stillere:
Christa I.F. Jensen, Lene Ezzaaf, Troels Christian Jakobsen, Niels Jørgen Madsen, Olav Bach, Gurli Toft Sieljacks, Ingrid Birgitte Welling Olsen, Mads Damgaard Mortensen, Vinni Kjærgaard Jørgensen, Nanna Høyrup og Mariane Kjærgaard Jørgensen.

1 Like