§ 8 Politisk Forum

Stk. 1.
Det politiske Forum opgave er at være et strategisk og politisk udviklingforum.

Stk. 2.
Det politiske Forum opgave er derudover at kvalificere bestyrelsen samt den politiske ledelses arbejde.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk. 2 ændres til: “Det politiske Forums opgave er derudover at kvalificere bestyrelsen samt den parlamentariske ledelses arbejde.”
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
“Den politiske ledelse” forslås ændret til “den parlamentariske ledelse” – se begrundelse under § 9

Stk. 3. Det Politiske Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds, hovedbestyrelsen og den politiske ledelse. Det Politiske Forum mødes mindst mindst 3 gange årligt.

ÆNDRINGSFORSLAG A:
Stk. 3 ændres til: “Det Politiske Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds, hovedbestyrelsen og den parlamentariske ledelse. Det Politiske Forum mødes mindst 3 gange årligt.”
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG A:
“Den politiske ledelse” forslås ændret til “den parlamentariske ledelse” – se begrundelse under § 9

ÆNDRINGSFORSLAG B:
Stk. 3 ændres til: “Det Politiske Forum består af 1 medlem for hver 100 medlemmer af hver storkreds.
Antal medlemmer opgøres pr. 1. februar. Kun medlemmer der har betalt kontingent tæller med.
Hovedbestyrelsen og den politiske ledelse deltager i politisk forum uden stemmeret.
Det Politiske Forum mødes fysisk 2 gange årligt. Møder afvikles over 2 dage fra lørdag kl 11 til søndag kl 14 et central sted i Danmark. Rejseudgifter afholdes af Alternativet, efter nærmere retningslinier. Kun deltagere fra Bornholm, kan få dækket flybilletter.”
STILLET AF: Henrik Bundgaard, Katja Parlo, Niels Poul Dreyer

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG B:
Forslaget stilles fordi afviklingen af politisk forum det forløbne år har været kaotisk.
Der er brug for præcisering af rammerne for fastlæggelse af partiets politik, så det forankres i medlemsskaren, på en måde så alle medlemmer får en ordentlig mulighed for at deltage i debatten, forud for beslutninger i politisk forum.

ÆNDRINGSFORSLAG C:
Stk. 3 ændres til: “Det Politiske Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene skal være medlem af storkredsens bestyrelse), hovedbestyrelsen og den politiske ledelse. Det Politiske Forum mødes mindst mindst 3 gange årligt.”
STILLET AF: Københavns storkredsbestyrelse

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG C:
I flere af storkredsvedtægterne er der lagt op til, at medlemmer til POFU vælges af kredsens medlemmer på årsmødet. Det betyder, at kredsbestyrelserne risikere ikke at være repræsenteret i POFU. Vi frygter at det vil give en uheldig dekobling mellem den organisatoriske kredsledelse og politiske gren. Dette kan løses ved vedtægtsændringer
på storkredsniveau, men fordi vi mener at dette vil give mening på tværs af kredse, stiller vi forslaget her.

ÆNDRINGSFORSLAG D:
Stk. 3 ændres til: “Det Politiske Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene skal være medlem af storkredsens bestyrelse og det andet medlem udpeges af storkredsbestyrelsen i en åben proces, fx ved en åbenindstilling hvor alle storkredsmedlemmer kan indstille sig selv ), hovedbestyrelsen og den politiske ledelse. Det Politiske Forum mødes mindst 3 gange årligt.”
STILLET AF: Københavns storkredsbestyrelse

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG D:
(samme for ændringsforslag 14)

Stk. 4. Andre nationale Alternativet-foreninger kan stille med 2 repræsentanter til det Politiske Forum.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Der kan ikke afholdes virtuelle møder, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Samtidig med udsendelse af dagsorden lægges alle forslag til debat online, på en måde så alle medlemmer kan deltage i debatten forud for møde i politisk forum.
STILLET AF: Henrik Bundgaard, Katja Parlo, Niels Poul Dreyer

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Forslaget stilles fordi afviklingen af politisk forum det forløbne år har været kaotisk.
Der er brug for præcisering af rammerne for fastlæggelse af partiets politik, så det forankres i medlemsskaren, på en måde så alle medlemmer får en ordentlig mulighed for at deltage i debatten, forud for beslutninger i politisk forum.

Stk. 5. Det Politiske Forum har myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram med undtagelse af manifest og principprogram, som kun kan ændres på årsmøder. Ændringer skal ratificeres på først kommende årsmøde

ÆNDRINGSFORSLAG A:
Stk. 5 ændres til: "Det Politiske Forum har myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram med undtagelse af manifest og principprogram, som kun kan ændres på årsmøder. " (Slet: “Ændringer skal ratificeres på først kommende årsmøde”)
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG A:
HB mener, at vi skal arbejde på mere direkte demokrati bl.a. ved at nedlægge politisk forum og i stedet have løbende medlemsafstemninger. Den måde det er bygget op på nu er bureaukratisk og uhensigtsmæssig. Så i stedet for at lave flere led i et hierarkisk system, så skal vi prøve at få en fladere struktur. Årsagen til at HB ikke foreslår politisk forum ændret nu, er at vi skal være sikre på at vi har de rette digitale afstemningsmuligheder og processer, som lever op til vores krav om gennemsigtighed og sikkerhed ved IT-brug og inddragende demokrati. Når vi er lidt tættere på dette, så kan vi indkalde til et ekstraordinært årsmøde og ændre politisk forum.

ÆNDRINGSFORSLAG B:
Stk. 5 ændres til:“Det Politiske Forum har myndighed til at
udvikle og vedtage ændringer i Alternativets
partiprogram med undtagelse af manifest og
principprogram, som kun kan ændres på årsmøder.
Ændringer i Alternativets partiprogram skal ratificeres på først kommende årsmøde.”
STILLET AF: Henrik Bundgaard, Katja Parlo, Niels Poul Dreyer

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG B:
(samme for ændringsforslag 16)

ÆNDRINGSFORSLAG C:
Stk. 5 ændres til:“Det Politiske Forum har myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram, med undtagelse af manifest og principprogram. Alle ændringer skal ratificeres på førstkommende årsmøde, og må ikke offentliggøres før.”
STILLET AF: Carl Bloch, Kirsten Juvik, Armin Vauk

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG C:
a) Et medlem af hovedbestyrelsen hævdede i Facebook-gruppen, at Politisk Forums ændringer af partiprogrammet ikke skal ratificeres på årsmødet (Birgitte Miehs 25/3). Den nye formulering udelukker enhver tvivl om, hvordan paragraffen skal forstås.
b) Det er noget rod, at Politisk Forum offentliggør sine ændringer inden de er blevet ratificeret på årsmødet (Eks.: 30-timers arbejdsuge). Måske bliver de forkastet, og skal trækkes tilbage igen. Folk skal kunne stole på, at vi mener hvad vi siger.

Stk. 6.
Det Politiske Forum skal så vidt muligt involvere borgere, organisationer og medlemmer i det politiske udviklingsarbejde.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Det Politiske Forum skal så vidt muligt involvere medlemmer i det politiske udviklingsarbejde.
For at sikre dette skal møder i politisk forum indkaldes med et varsel på 6 uger. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes senest 5 uger før det varslede møde, og dagsorden med forslag skal udsendes senest 4 uger før mødets afholdelse. Dagorden med forslag skal desuden offentliggøres på Alternativets hjemmeside.
Forslag der ønskes behandlet, skal opfylde en af Politisk Forum godkendt skabelon, for at sikre at forslag der fremsendes er gennemarbejdede. Forslag til politisk forum skal stilles af minimum 3 medlemmer af Politisk Forum.
STILLET AF: Henrik Bundgaard, Katja Parlo, Niels Poul Dreyer

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Forslaget stilles fordi afviklingen af politisk forum det forløbne år har været kaotisk.
Der er brug for præcisering af rammerne for fastlæggelse af partiets politik, så det forankres i medlemsskaren, på en måde så alle medlemmer får en ordentlig mulighed for at deltage i debatten, forud for beslutninger i politisk forum.

Stk. 7.
Det Politiske Forum kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, som får ansvar for at videreudvikle politiske forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Tilføjelse af nyt stk.: “Stk. 8 Politisk Forums beslutninger skal indgå i en proces, hvor et medejerskab til politikken udvikles blandt medlemmerne. Dette effektueres ved at Politisk Forums beslutninger først kan offentliggøres efter, at der er afholdt regionale POLA over det/de emner som POFO har besluttet. Det er hensigten at der hver anden måned afholdes regionale POLAer for alle medlemmer.”
STILLET AF: Torben Mariager, Jesper Ljungqvist, Niels Lawetz

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
De nye medieformer giver mulighed for online debatter, men har den begrænsning, at de der er gode ved tasterne kan være dominerende i en debat.
Online debatter skal anvendes, men ikke erstatte de fora, hvor medlemmer der er svagt funderet skriftligt, eller har en anden ikke-akademisk baggrund kan deltage. Begrebet læringsstile fra undervisningsverdenen fortæller at individualismen i al kommunikation er evident, og dette skal integreres i vores kommunikationsformer.

1 Synes om

Jeg synes at dette emne - hvor der er forslag der stritter i flere retninger - kalder på en diskussion af idealer og principper, før vi diskuterer konkrete strukturer.

Jeg ser følgende modsætninger:

Effektivitet/hastighed overfor grundighed og stabilitet i udmeldingerne (jf offentliggørelse)

Gennemsigtighed i processen overfor klarhed om politikken (jf offentliggørelse)

Repræsentative organer overfor græsrodsdemokrati (jf tid til at debattere lokalt)

IT-baserede fjernløsninger overfor fysisk fremmøde

Skriftlighed overfor mundtlighed

5 Synes om

Det synes jeg er meget godt spottet Nis.

Men der er også en anden dialog som er ret vigtig. Nemlig hvad er formålet med og konsekvenserne af at blive meget proces-detaljerede i vores vedtægter.

For det første formålet:
Som jeg forstår det ville formålet være at sikre en bedre proces, ved at lave regler for den. Men det tager udgangspunkt i at hvis processen ikke har fungeret, så har det været fordi arrangørerne ikke VILLE gøre det rigtig. Altså skal de piskes til det med regler. Det er efter min mening en forkert antagelse, præcis som det efter min mening er en forkert antagelse af de fleste arbejdsløse ikke VIL arbejde og derfor skal piskes til det med regler og sanktioner.

Konsekvenserne:
Jeg mener at en af konsekvenserne vil være at vi kan ende med en proces som ikke fungerer uden mulighed for at lave den om.
Det her projekt har udviklet sig med en rivende hast. I december 2013 designede Mikkel Pilgaard og jeg selv én detaljeret proces som vi tænkte ville fungere. Et halvt år senere lavede vi den om fordi vi var blevet klogere og siden er der blevet lavet et utal af justeringer.

Synes det er supervigtigt at diskutere de ting du har sat op og at det er supervigtigt at arbejde med at forbedre vores proces for politisk forum. Men tror ikke en vedtægtsændring er den rette måde at løse den udfordring på. Tværtimod.

Hej Mads

Jeg er enig i at der er en yderligere akse:
Detaljerede processbeskrivelser overfor overordnet rammesætninger.

Jeg er ikke enig i din argumentation imod detaljeringen. Udover mistillid til om arrangørerne VIL det rigtige kan ønsket om præcise regler bunde i en uenighed om HVAD der er det rigtige - eller et ønske om at få specialhensyn nedskrevet, så de udførende kræfter ikke glemmer dem i farten - eller nedprioriterer det, fordi det ikke er vigtigt for dem. Eksempler kan være tidsfrister og ønsker om fysiske møder.

1 Synes om

Generelt er min kommentar, at det er et spørgsmål om hvorvidt man - i sin organisationsanalyse - tager udgangspunkt i en organisationsstruktur der er baseret på en skematisk tilgang til de strukturelle rammer og procestankegangen indenfor denne - eller hvorvidt man tager udgangspunkt i det enkelte menneskes hverdags situation og dermed muligheden for at kunne deltage i organisationens politikudvikling.
Jeg vægter det sidste ved at pege på, at vi skal forme politikudviklingen og processen på basis af hvordan vi kan imødekomme det forskellige hverdagsmønster som de fleste er “ramt” af.
Derfor - vedr. Ændringsforslag - tilføjelse af et nyt stk. 8:

Det er tanken, at der indføres en fast tradition, hvor der f.eks. den første lørdag i hver 2. måned afholdes politisk-lørdag, i form af et internt POLA i alle storkredse over samme tema på baggrund af den politiske beslutning, som POFO har taget i relation til et emne.

Medlemmerne får tid og mulighed for at sætte sig ind i og forholde sig til POFOs umiddelbare beslutning. POLA´erne i hver storkreds kan så indstille til POFO med henblik på en endelig politisk afklaring i POFO. Der ændres ikke på den proces som den nuværende /eksperimenterende form som anvendes lige nu for POFOs medlemmer - det er et ekstra demokratisk led der sættes ind lige efter hvor den nuværende proces slutter - for så at tilføje et ekstra POFO møde for en endelig afgørelse.

Regionale POLA hver 2. måned kan også tage højde for, at de medlemmer som er selvstændige, meget aktive på arbejdsmarkedet /fast arbejde, og har en familie med hvad deraf følger af udfordringer og forpligtelser – at de får mulighed for at kunne være med i ”opsamlingsløbet” i den sidste runde før en endelig beslutning træffes. Der gives mulighed for at sætte sig ind i stoffet når man har tid, og ikke er under det tidspres som POFO fungerer under i nuværende situation.

Det tager længere tid - erkendt - men det skaber den nødvendige sammenhængskraft og engagement dybt ned blandt alle medlemmerne, og sikrer at ingen kan “stikke af” med de politiske beslutninger. Det er et forsøg på Demokrati ver 2, hvor alle uanset baggrund, tidsrammer og tekniske færdigheder på it-området/socialemedier får lige adgang.
Forslaget vil også kunne reducere debatterne i relation til årsmødets § 11, stk. 3, pkt. 4.

Ang. stk. 3 - Ændringsforslag B:
Med denne form ser vi en organisation som ikke er fleksibel og handlekraftig, og som samtidig gør at de ledende organer er sat ud af spillet.
Dette forslags intention bliver opfyldt med forslaget til ændringer - i et nyt stk. 8.
POFO har fortsat mulighed for at udvikle og eksperimentere med formen.
Praktiske retningslinier og omkostninger fastlægges i et bilag til det budget som årsmødet vedtager.

Ang. stk. 5 - ændringsforslag A: Før en større ændring sættes iværk bør vi afprøve den eksisterende form. Alternativet har arbejdet under hårdt pres p.g.a. af udsigten til et valg og dermed et forventningspres. Nu er dette umiddelbart overstået - nu kan vi selv sætte dagsorden for vores proces og politikudvikling.
Kvaliteten af - vel sagtens en form for urafstemning blandt medlemmerne - risikerer at blive overfladisk medmindre forslaget om et ekstra led i et nyt stk. 8 indføres.
Der bør samtidig være en begrænsning på hvad der kan afgøres via digitale afstemninger f.eks. skal vedtægtsændringer kun kunne foretages ved fysisk fremmøde på et årsmøde.

Men generelt mangler vi at få en diskussion om, hvordan vi mennesker på forskellig vis kommunikerer. Indenfor den pædagogiske retning benævnt “Læringsstile” har man synliggjort de mange parametre der har indflydelse på hvert individ. Parametre som i sin kombination viser, at vi er vidt forskellige i vores indlærings og kommunikationsproces. Og her iblandt ses processer, hvor den digitale form for manges vedkommende ikke er optimal, og derfor kan ekskludere mange personer. Derfor skal de pædagogisk vinkler og erfaringer inddrages og matches overfor de tekniske løsninger, som måske kunne være anvendelige.

Vedrørende stk. 5, forslag A (fra HB): Jeg er positivt indstillet overfor jeres idé om at nedlægge Politisk Forum, og til gengæld indføre flere direkte afstemninger blandt medlemmerne. Men tingene skal gøres i den rigtige rækkefølge. Indtil det bliver effektueret, er der ingen grund til at ændre stk. 5. I skriver “Når vi er lidt tættere på dette, så kan vi indkalde til et ekstraordinært årsmøde og ændre politisk forum.” Så kan I samtidig foreslå en ændring af stk. 5 til den tid. Problemet med at ændre stk. 5 nu, er at vi dermed giver Politisk Forum en blanco-check til at ændre i partiprogrammet, UDEN at det skal ratificeres på det næste årsmøde. Alt hvad Politisk Forum vedtager fra nu af og frem til nedlæggelsen, skal ikke ratificeres på årsmødet, hvis jeres forslag bliver vedtaget.

2 Synes om