§ 7. Hovedbestyrelsen

Stk. 1.
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 9 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt kasserer.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk. 1 ændres til: "Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 9 personer, deriblandt en forperson, næstforperson(er) samt kasserer"
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG
Det kan være at det på et tidspunkt giver mening at have to næstforpersoner

Stk. 2. Ved årsmødet vælges forperson, næstforperson samt 7 medlemmer og mindst 3 suppleanter i en prioriterede rækkefølge

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk. 2 ændres til: "Ved årsmødet vælges 9 hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf én vælges som forperson, samt mindst 3 suppleanter i en prioriteret rækkefølge. Herefter konstituerer hovedbestyrelsen, sig selv med næstforperson(er), samt kasserer."
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
For at sikre den bedste fordeling af roller i HB, så er det fornuftigt at HB kan konstituere sig selv med næstforperson og kasser. F.eks. kan der være tilfælde hvor det giver mening, at der er 2 næstforpersoner osv.

Stk. 3. Hovedbestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af partiet og have betalt årskontingent.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk 3 ændres til: "Hovedbestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af partiet og have betalt kontingent."
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
“Årskontingent” ændres til “kontingent”, da vi har ændret system til ”rullende” kontingent indbetalinger.

Stk. 4.
Et medlem kan ikke både bestride folkevalgt tillidspost samt sidde i hovedbestyrelsen. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem bliver folkevalgt, skal personen træde ud af bestyrelsen og den højest rangerede suppleant indtræder.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk. 4 ændres til: "Et medlem af hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid bestride andre valgte tillidshverv i Alternativet, herunder være opstillet som liste- eller spidskandidat. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen bliver valg til et andet tillidshverv i Alternativet, skal personen træde ud af hovedbestyrelsen."
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Det er en stor opgave at sidde i HB, som både kræver tid, men også objektivitet ifht interesser mv. Disse ting kan blive kompromitteret, hvis medlemmer af HB sidder på andre poster i Alternativet. For at lave en klar skillelinie, så foreslår HB at det simpelthen bliver en principiel beslutning.

Stk. 5. Hovedbestyrelsesmedlemmer er valgt for ét år ad gangen, og medlemmerne kan genvælges.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk. 5 ændres til: "Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for et to år ad gangen, og medlemmerne kan genvælges.
Ved årsmødet d. 27. Juni 2015 vil hovedbestyrelsesmedlemmer, som genopstiller og bliver valgt ind, kun vælges for en 1-årig periode. "
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Dette for at få kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, så ikke alle i fremtiden skal nyvælges på én gang.

Stk. 6.
Hvert medlem har én stemme. Ved fravær kan bestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem i konkrete beslutningspunkter på dagsordenen.

Stk. 7.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 5 personer er tilstede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson

Stk. 8.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende.

Stk. 9.
Hovedbestyrelsen behandler budget og regnskab.

Stk. 10.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for udvikling af Alternativet som 4. sektor-organisation, herunder parti.

Stk. 11.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.

Stk. 12.
Hovedbestyrelsen har til opgave at videreudvikle Alternativet som vedtaget på årsmødet.

Stk. 13.
Hvis forpersonen trækker sig fra bestyrelsen, bliver næstforpersonen konstitueret som forperson. Der indkaldes den højest rangerede suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv, med ny næstforperson.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk. 13 ændres til: "Hvis forpersonen trækker sig fra bestyrelsen, indkaldes den højest rangerende suppleant. Herefter konstituerer hovedbestyrelsen sig selv med ny forperson, samt næstforperson(er). "
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Næstforpersonen overtager her ikke pr. automatik posten.

Stk. 14.
Hovedbestyrelsen skal godkende folkevalgte personer (medlemmer af Folketinget, regionsråd, Europaparlamentet eller kommunalbestyrelser) valgt fra andre partier og lister, hvis de ønsker at indtræde i Alternativet.

Stk. 15.
Hovedbestyrelsen skal sammensættes så den udover forpersonen har en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

1 Like

Kommentarer

  • I ændringsforslaget til stk 4 vil jeg foreslå at listekandidater undtages. Som hovedregel må det forventes, at listekandidater kun har små chancer for at komme ind - men at dygtige og kendte lokalpersoner kan hjælpe partiet ved at stille op nede ad listen. Under alle omstændigheder er den praktiske betydning formodentlig begrænset til perioden hvor der er valgkamp.
    Derudover ville jeg pointere hvorvidt det kun gælder folketingsvalg, eller også kommunal- og regionsvalg.

  • Det er uklart i forslaget, hvordan og hvor ofte forpersonen herefter vælges. Som det er formuleret, skal årsmødet hvert år vælge en forperson blandt hovedbestyrelsens medlemmer - er det intentionen? Jeg foreslår under alle omstændigheder, at det gøres klart. Nedenstående ændringsforslag har ikke taget stilling.

  • Jeg synes at reglerne for de nye 2-årige HB-valg er uklare. Tanken er formodentlig (jf begrundelsen i stk 5) at der er 9 i alt, hvoraf ca halvdelen går af hvert år. Forslag til formuleringer:

Stk 2: Ved årsmødet vælges et antal hovedbestyrelsesmedlemmer, således at antallet efterfølgende er 9, hvoraf én vælges som forperson. Herefter konstituerer hovedbestyrelsen sig selv med næstforperson(er) samt kasserer.
Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges som hovedregel for to år ad gangen, og kan genvælges. Ved valg, hvor der skal vælges mere end 5 kandidater, vil de 5 opstillede med højest stemmetal være valgt for en periode på 2 år, mens de øvrige er valgt for 1 år. Herudover vælges hvert år 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år.

Stk 5: Udgår

Stk 15: Kan komme til at give problemer ift det forskudte valg, og uklarheden om . Just saying

2 Likes