§ 11 Årsmødet

Stk. 1. Alternativets øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

ÆNDRINGSFORSLAG 31:
Forslag til tilføjelse: ”…… inden udgangen af april måned…. ”
STILLET AF: Torben Mariager, Jesper Ljungqvist, Niels Lawetz

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 31:
Tidspunktet – juni måned – er såvel for uddannelsessektoren som for dem der er selvstændige og i ledende stillinger en presset tid op mod for nogen en eksamen og for andre at afslutte opgaver mm i arbejdssammenhænge før en sommerferie lukker ned på alt

ÆNDRINGSFORSLAG 32:
Forslag til tilføjelse: ”… 6 ugers varsel. Mødet afholdes over 2 dage.”
STILLET AF: Torben Mariager, Jesper Ljungqvist, Niels Lawetz

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 32:
Et dags møder skaber ikke en sammenhængskraft og for dem der har lang transporttid afskæres de for mulig sociale og kulturelle fælles oplevelser. Oplevelser som ikke kan gives ved kun at deltage online. Årsmødet er fællesskabets højdepunkt og muligheden for at mødes på tværs af landet.

ÆNDRINGSFORSLAG 33:
Forslag til tilføjelse: ”… 6 ugers varsel. Mødet skal afholdes et sted der nedbringer transporttiden fra alle hjørner af Danmark mest optimalt”
STILLET AF: Torben Mariager, Jesper Ljungqvist, Niels Lawetz

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 33:
I det samfund vil lever i nu betyder tid og transport meget. Vi skal i partiet forsøge at sikre at alle får næsten lige muligheder for at deltage fysisk i vores fælles landsdækkende mødeaktiviteter. Vi skal tilstræbe at alle uanset social baggrund, funktion i samfundet og indkomst, at de får mulighed for at deltage.

Stk. 2.
Alle fysisk fremmødte medlemmer af Alternativet, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede og valgbare.

ÆNDRINGSFORSLAG 34:
Alle fysisk eller digitalt fremmødte medlemmer af Alternativet, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede.
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 34:
For at give mulighed for digital stemmeafgivelse + slet valgbare da det behandles andetssteds

Stk. 3. Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens beretning for Alternativet.
 4. Beretning fra den politiske ledelse.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fastsættelse af årskontingent.
 7. Behandling af forslag fra medlemmer.
 8. Valg af:
  A. Forperson
  B. Næstforperson
  C. 7 personer til hovedbestyrelse, samt suppleanter
  D. Valg af folketingskandidater
  E. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt.

ÆNDRINGSFORSLAG 35:
Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens beretning for Alternativet.
 4. Beretning fra den parlamentariske ledelse.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fastsættelse af årskontingent.
 7. Behandling af forslag fra medlemmer.
 8. Valg af:
  A. Forperson
  B. 8 personer til hovedbestyrelse, samt 3 suppleanter
  C. Valg af folketingskandidater
  D. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt.

STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 35:
Dagsorden tilpasset øvrige ændringer

Stk. 4.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til sekretariatet senest 4 uger før mødets afholdelse.

Stk 5.
Forslag skal være stillet af en gruppe på minimum tre medlemmer af Alternativet. Dette skal fungere som en demokratisk kvalificeringsproces

Stk. 6.
Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse.

ÆNDRINGSFORSLAG 36:
Tilføjelse af ekstra stk. mellem stk. 6 og stk. 7: “Medlemmerne har ret til at få behandlet alle deres forslag til ændringer af partiprogrammet og vedtægterne (forudsat at betingelserne i stk. 4 og 5 er opfyldt). Retten bortfalder på ekstraordinære årsmøder.”
STILLET AF: Carl Bloch, Kåre Wangel, Niels Dreyer

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 36:
“I år har hovedbestyrelsen åbenbart besluttet, at det ikke skal være muligt at foreslå ændringer til partiprogrammet på årsmødet. Dette er en meget dårlig idé. Politisk Forum vedtager nye forslag fra polaerne, som bliver lagt ind i partiprogrammet. Men partiprogrammet skal også opdateres på andre måder. Noget er måske forældet, og skal væk. Der er detaljer, som skal rettes. Endelig er det udemokratisk, at alle ændringerne skal gå igennem Politisk Forum.”

Stk. 7.
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet.

2 Synes om

Skal det ikke ændres til “Fastsættelse af kontingent”?

Lyder OK for mig. Bemærk at der ikke i de nuværende vedtægter er noget i vejen for at holde mødet inden udgangen af april.

Jeg synes at disse forslag er for detaljerede til vedtægter - og jeg synes at vi skal give HB friere hænder end dette til at planlægge møderne. Jeg tilslutter mig derudover intentionen - dog mener jeg at 2 dage bør være et minimum.

Jeg savner en definition af at være “digitalt fremmødt”. Indtil en sådan foreligger, er jeg imod forslaget.

Forslaget følger af almindelig foreningsret - når der står “indkomne forslag”, skal ALLE indkomne forslag (der opfylder kravene) behandles. Dog kan årsmødet selv beslutte, hvordan man vil behandle dem.

2 Synes om

Vedrørende forslag 36: Hovedbestyrelsen har i år besluttet, at det ikke skal være muligt at indsende ændringsforslag til partiprogrammet. Derfor er det vigtigt at få præciseret, at medlemmerne har denne ret, uanset hvad der er almindelig praksis.

1 Synes om

Ændringsforslag 35: Var det ikke en ide i samme ombæring at flytte pkt. 6 Fastsættelse af kontingent - til efter pkt. 7. Tænk hvis der blev vedtaget et forslag som havde økonomiske omkostninger som ikke passede umiddelbart ind i den fremlagte budgetramme og dermed kontingtstørrelsen. Mange organisationer har taget konsekvensen af dette af erfaring.

Ændringsforslag 32 og 33 er baseret på at sikre at alle får så optimal mulighed for at kunne deltage, og burde være indlysende - men erfaringsprocessen og historikken har hidtil vist, at det har ikke været indlysende. Og med hensyn til at holde det over 2 dage, så se venligst argumentet i begrundelsen for ændringsforslag 32. Online kan være en teknisk nem løsning, men inddrager ikke det enkelte menneske i en social kontekst og sammenhængskraft. Og kommer det nemme foran det at kunne udveksle samtaler i forbindelse med at vi samlet fysisk. Der udspinder sig mange samtaler og kommer mange gode ideer hen over en kop kaffe - det gør der ikke ved at man sidder isoleret bag en skærm et sted i DK - mens vi andre drikker kaffe.

Vedrørende forslag 36: Her er et godt eksempel fra Facebook-gruppen (en streng startet af Juma Kruse den 13. juni): Vi var alle sammen godt tilfredse med vores nye sundhedspolitik, som er vedtaget af Politisk Forum. Men adskillige medlemmer brød sig ikke om et af vores forslag, hvor vi markerer, at vi går ind for aktiv dødshjælp. Problemet er, at hele sundhedspolitikken skal godkendes eller forkastes over én kam på årsmødet. Skal de nu stemme imod hele sundhedspolitikken, bare fordi de ikke bryder sig om et af forslagene? På den anden side: Hvis de stemmer for sundhedspolitikken, så kan det blive meget vanskeligt at få fjernet det forslag, som de ikke bryder sig om. Det kan være, at de kommer til at leve med det i årevis. Først når det tilfældigvis passer hovedbestyrelsen at tillade, at medlemmerne stiller ændringsforslag til partiprogrammet, bliver det muligt at stemme om, hvorvidt forslaget om aktiv dødshjælp skal slettes.

2 Synes om

Vedrørende forslag 36: Hovedbestyrelsen frygter måske, at hvis den tillader ændringsforslag til partiprogrammet, så kommer vi til at drukne i forslag, ligesom på årsmødet sidste år. Men der er to grunde til, at der aldrig mere kommer så mange ændringsforslag, som den første gang:

a) Nu kræver det tre stillere, hvilket gør det langt sværere. Første gang var der frit slag for alle. Man kan altid begrænse antallet af forslag ved at kræve flere stillere. Men jeg er overbevist om, at det ikke bliver nødvendigt. Se bare på ændringsforslagene til vedtægterne i år. Langt de fleste kommer fra hovedbestyrelsen. Ud over dem fra hovedbestyrelsen, er der kun blevet indsendt 14 ændringsforslag til vedtægterne.
b) Første gang var det meget mere åbent, hvad partiet skulle stå for. Nu er linien fastlagt, og derfor kan det ikke betale sig at stille forslag, som ikke har nogen chance for at blive vedtaget.

Helt at forbyde medlemmerne at stille ændringsforslag til partiprogrammet, bare fordi man frygter, at der kommer for mange af dem, det er da at skylle barnet ud med badevandet.

2 Synes om

Vedrørende forslag 32: I mener vel “… over 2 sammenhængende dage”.

Vedrørende forslag 34: “digitalt fremmødte” er et underligt udtryk. Hvad menes der overhovedet med det?

Flere efterspørger en definition af det digitale fremmøde. Jeg mener ikke, at vedtægterne i dette tilfælde skal ind og definere begrebet, fordi det kommer til at begrænse eksperimenterne med digital deltagelse. Derfor bør man have tillid til at HB kan sætte de rette betingelser.

1 Synes om

Jamen “digitalt fremmøde” er et udtryk, som er fuld af gråzoner. Hvis man for eksempel er med på skype i fem minutter, er man så tilstede, og har stemmeret? Det er ikke et spørgsmål om hvad hovedbestyrelsen mener, men om, at vedtægterne giver medlemmerne en stemmeberettigelse. Medlemmerne kan kræve at få lov til at stemme, med henvisning til denne paragraf. Derfor er det meget uheldigt, at den er upræcist formuleret.

1 Synes om

Som forslaget er skrevet, er det ikke hovedbestyrelsen der bestemmer. Jeg kan hævde at være digitalt fremmødt via en vens mobiltelefon, eller ved at have skrevet mine holdninger i et dokument der ligger på @Rolf_Bjerre1’s USB-stick - og det er DIRIGENTEN på årsmødet der afgør om jeg er stemmeberettiget.

Forslag til alternativ formulering ,der rent faktisk betyder det du skriver:

Alle fysisk fremmødte medlemmer af Alternativet, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede. Hovedbestyrelsen kan fastsætte regler, efter hvilke også medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, gives tale- og/eller stemmeret. Disse medlemmer betegnes “digitalt fremmødte”.

Jeg er (også) modstander af dette forslag - men det er i det mindste klart foreningsretligt.

2 Synes om

Tak @Nis - den variant kan jeg i hvert fald godt tilslutte mig.

Ja, din formulering er meget bedre, Nis.

ad forslag 31:
God idé det er sandt som det bemærkes andet steds at de nuværende regler ikke udelukker det. Men jeg mener at det er en god idé at specificeres alligevel.

ad forslag 32:
Tanken bag er god, men det er ikke alle der har økonomiske ressourcer til at betale for en overnatning. Det kan derfor afholde nogen fra at deltage. Men personligt hælder jeg nok det til trods mod at støtte det :wink:

ad forslag 33:
Det giver også god mening men det betyder at det fast placeres på Fyn og slev her vil jeg da sætte spørgsmålstegn ved “optimalt” for mig er det 2½ times kørsen der kommer folk fra Frederikshavn og Fjerritslev de kan så tillægge en time så optimalt for dem ville være i Nordjylland hvilket så ikke ville være det for folk fra andre dele af landet. Men for min skyld kan vi godt ligge det fast i Odense bare lige fjen optimalt delen :slight_smile:

ad forslag 34:
Jeg støtter den formulering Nis har har lavet

ad forslag 35:
Enig i at det vil være hensigtsmæssigt at ændre til kontingent frem for årskontingent og bytte rundt på pkt 6 og 7 så forslag behandles før kontingent.

ad forslag 36:
Klart nej fra mig jeg mener ikke vi skal diskutere alt vedtaget politik på årsmøderne. Hvad er så overhovedet formålet med et politisk forum hvis man kan få deres beslutninger underkendt. Hvis noget sådant overhovedt skulle komme på tale skal der være LANGT flere støttere. Det giver ingen mening man skal have 10 støtter for overhovedet at kunne indsende et forslag som er gennemarbejdet og så kan 3 mennesker der ikke bryder sig om det få det ændret. Hvis man er utilfreds med et forslag så må man lave polaer udarbejde et ændringsforslag og indsende det til POFO der så beslutter. Det vil tage absurd langt tid at skulle behandle alle forslag på årsmøde.

Ændringsforslaget vedr**. digitalt fremmøde** er problematisk. Uden at være hysterisk - der findes ingen sikre digitale systemer. Med tiden kommer vi til at stemme om ting, som der er store økonomiske interesser bag - med den risiko for uønsket indblanding, som det medfører. -
Et alternativ kunne være at diskutere/forberede en vifte af forslag, som man så stemmer om på årsmødet - dog uden at diskutere dem. Så var der ikke behov for live-opkoblinger, udmattende diskussioner med 500 deltagere og ikke fremmødte medlemmer kunne stemme skr. via fuldmagt.

Nej, du har ret - der findes ingen 100 % sikre systemer. Men vi kommer så tæt på, at den største risiko er pression - altså, hvor en person tvinges til at stemme mod sin vilje.

De fleste af vores afstemninger ikke anonyme i forvejen. Det betyder, at hver vælger kan fastslå sin stemmes korrekthed digitalt efter valget (eller i valget). Vi ved, at den er talt korrekt med. Alle kan validere resultatet uden matematisk baggrund.

I forhold til de anonyme valg af tillidsposter, så findes der også matematiske systemer til at validere både afstemningeresultat og individuelle stemmer.

Jeg forstår godt bekymringerne og jeg ville heller ikke stemme for elektroniske valg til Folketinget. Men jeg synes dette er noget andet. Her handler det om at validere vores løsninger og sikre, at beslutningerne er så dybt funderet som muligt. Vi er - synes jeg - simpelthen nødt til at kunne skalere bevægelsens demokrati.

Først og fremmest er “mest optimalt” meningsløst. Enten er en placering optimal, eller også er den ikke. Derudover mener jeg at der kan være andre hensyn at tage hensyn til - fx overnatningsmuligheder mm. Der kan også være en ide i at komme rundt i landet. Jo længere varigheden er på mødet, jo mindre betyder transporttiden også. Forslag til alternativ, blødere formulering

Bemærk særligt, at dette ikke udelukker en afholdelse på Sjælland, hvis hovedparten af medlemmerne (eller de forventede deltagere) kommer derfra.

Ændringsforslag 32:
I forbindelse med tilrettelæggelsen af årsmødet i Odense har jeg anvendt rejseplanen til at se på hvordan rejsetiden blev fra alle dele af Danmark, såfremt vi afholdt årsmødet på en og samme dag.

Det viser sig at nogen ville være tvunget til at overnatte fredag til lørdag for at kunne deltage fra starten - og hvis de ikke skulle overnatte mellem lørdag og søndag - så måtte de første forlade mødet kl. 17 for at nå hjem samme dag - altså før vi er færdig med mødet. Det hele under forudsætning af at medlemmerne anvender tog og bus.

Det er et spørgsmål om logistik og hensyntagen til medlemmerne når vi taler om at årsmødet skal holdes over 2 dage.

Det at mødet holdes over 2 dage har samtidig også en positiv social funktion - som nogen får mulighed for at opleve på lørdag - at vi kan debattere og lære hinanden at kende på kryds og tværs af landet. Altså en bredere fundering og sammenhængskraft mellem medlemmerne. Men andre må tage hjem og undvære den musik og optræden der bliver.

Der ud over er vi ikke sat i en presset situation med alle de ting vi skal nå - og frygten for at ikke alle kan komme til at ytre sig - hvis vi havde 2 dage til rådighed.
Overnatningen vil så være en nat - og start og sluttidspunkt kunne sættes så alle kan deltage.

Ændringsforslag 33:
Igen handler det om at se på rejseplanen og logistik.

For at alle skal kunne deltage indenfor rimelig transporttid, så skal årsmøderne afholdes et sted mellem Kolding/Vejle og Nyborg.
Prøv at gå ind og tast i Rejseplanen på rejsetiden fra Nykøbing Falster til Ålborg såfremt et møde lå et af stederne. Det vil kræve en overnatning. Derfor er det et rimeligt forslag og som også er erkendt af flere andre partier, som lægger deres årsmøder på denne akse Kolding/Vejle til Nyborg.

Ændringsforslag 34:
Digitalt fremmøde - jeg mener dette forslag skal afprøves i regi af Politisk Forum og ikke allerede nu lægges ned over partiets øverst besluttende organ: Årsmødet.

Nok skal vi eksperimentere - men så heller gøre det der, hvor de deltagende mærker konsekvensen i forsøgende - og det er i Politisk Forum, hvor I allerede har en debat kørende. Så afprøv det der - og udsæt dette forslag til I har haft muligheden for et eller flere længerevarende forsøg og dermed en grundig erfaringsopsamling.

Ændringsforslag 36:
Vores forslag til vedtægterne et nyt stk. 8 i § 8 vil kunne være med til at modvirke den effekt som frygtes. Der skal efter den nu kendte (ændrer sig godt nok løbende) hvor Politisk Forum har afrundet sin debat - indgår der efterfølgende Politiske Laboratorier i alle landets storkredse hvor Politisk Forums beslutning debatteres og munder ud i at indstillingerne indsendes til endelig afgørelse i Politisk Forum. Og derpå har alle medlemmer haft muligheden for at deltage i det specifikke emne der har været behandlet.