1 Hovedbestyrelsen: Om konstituering og FU

Forslagstekst

Stk. 2. Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 18 17 medlemmer: op til 10 valgt som delegerede i storkredsene, op til seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.
Forpersonen vælges først. Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen. Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet.
Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter det ordinære landsmøde med en næstforperson og en kasserer. Såfremt ingen vælges som forperson på Landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med en forperson til at facilitere og repræsentere bestyrelsen, en næstforperson og en kasserer, der vælges blandt hovedbestyrelsens medlemmer.
HB kan nedsætte et forretningsudvalg, til at bistå forperson og varetage løbende opgaver for bestyrelsen.
Forpersonen skal sikre en velfungerende Hovedbestyrelse, der har det juridiske ansvar for hele foreningen. Hovedbestyrelsen har det overordnede organisatorisk-strategiske ansvar for baglandet, bevægelsen og aktivismen. Forpersonen indgår i bestemte ledelsesmæssige sammenhænge med fx. politisk leder og tager initiativ til strategiske drøftelser og planer, og er referenceperson for sekretariatschefen.
Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig med undtagelse af posten som forperson. Posten som forperson kan kun besættes i konstitueringen: hvis forpersonen er udtrådt af hovedbestyrelsen, hvis forpersonen selv vælger at træde tilbage fra posten, eller hvis politisk leder og 2/3 af hovedbestyrelsen stemmer herfor.
Stk. 7 Hvis forpersonen udtræder, indsuppleres en suppleant valgt på landsmødet, og
Hovedbestyrelsen omkonstituerer sig derefter på næstkommende møde.
Stk. 12 Forpersonen er valgt for et år ad gangen.

Ulemper

Fordele
Det tydeliggøres at bestyrelse, og kun bestyrelsen i sin helhed, er en kollektiv øverste ledelse, og derved garant for gennemsigtighed og demokratiske værdier i organisationen.
En velfungerende kollektiv ledelse, beskytter enkeltindivider mod de negative effekter ved at have magt og indflydelse, samt sikre at den reelle magt ikke uddelegeres til en lille erfaren gruppe.

Ulemper
Når organisationskendskab og erfaring giver mere indflydelse, kan en lille gruppe af erfarne medlemmer, hurtigt og effektivt styre hele organisationen. Denne mulighed for hurtighed og effektivitet fjernes.
At ledelsen fungerer som et kollektiv, fordre at grundlæggende demokratiske principper efterleves. Det er besværligt, langsommeligt og kan medføre teknisk dårligere beslutninger fra bestyrelsen.

Forslagsstillere

  1. Simon Rigét

Status på forslaget

Status: Kladde

Forslaget er en kladde og er ikke synlig for alle.

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Dette forslag er annulleret.