Udvikling af Landdistrikterne - Indledning

Alternativet - Udvikling af Landdistrikterne - Indledning

Jo længere vi kommer fra de store byer, jo gladere er vi danskere for at bo i den region, hvor vi er født. I København er det kun ca. 45%, der bor i nærheden af deres fødested. I landdistrikterne er dette tal over 60%, i Jylland mellem 70 og 80%. Alt i alt bor 2,3 millioner danskere mindre end 10 kilometer fra deres fødesogn.

Tallene ville være højere, hvis man i Danmark havde støttet borgernes ønsker om at bo i landdistrikterne. Når folk flytter til byen fra landet, er det nemlig oftest nødvendighed frem for lyst, der driver os. Det er i søgen efter jobs, eller fordi den nærliggende skole eller børnehave er lukker.

Det betyder også, at den langvarige sproglige nedtaling af landdistrikterne, med ord som ”den rådne banan” udkants Danmark”, og ”yderområder”, ikke er opstået i landdistrikterne, men i de store byer, primært København. Befolkningen i landdistrikterne scorer højere end byboerne i lykke og tilfredshedsundersøgelser og langt de fleste vil helst blive boende på landet.

Alternativets politik til udvikling af landdistrikterne vil gøre op med den praksis, der har hersket efter hvert eneste Folketingsvalg gennem mange år, nemlig at valgløfterne bliver glemt, og landdistrikterne bliver overladt til sig selv og den neoliberale økonomiske udvikling, hvor stordrift og risikovillige kapitalinvesteringer trækker yderligere resurser ud af landdistrikterne.

Vi vil arbejde for, at der bliver tilført midler fra by til land og ikke bare det, vi skal gøre det på en måde, der skaber de bedst mulige forudsætninger for udvikling og bosættelse i landdistrikterne. Liv og bosætning i landdistrikterne er en national udfordring og det er hele Danmarks opgave at sikre, at mennesker kan leve på landet i Danmark.

Vi har en række konkrete forslag til, hvilke initiativer, der fortjener national økonomisk prioritering.

Vi har også en række forslag til, hvordan vi forstærker det lokale iværksætteri og den virkelyst, der mange steder har gjort landområderne til nytænkende forsøgszoner og landsbyer til bæredygtige levefællesskaber.

Og vi vil arbejde for, at den ”nedtaling” af landdistrikterne, der foregår blandt borgerne i byerne, forstummer. Vi skal have en positiv branding af landdistrikterne og alle må forstå, at mennesker på landet, i landsbyerne, i de mindre provinsbyer er lige så glad for at bo der, som storbymennesket er for storbyen.

BAGGRUND
Formålet er i sig selv at udvikle en landdistriktspolitik til Alternativet og politikkens kandidatur.

Debat
Politisk laboratorium i Aalborg med 15 mennesker. Køkkenbordssamtale i Thisted med 4 mennesker. Ideudvikling i facebookgruppe oprettet til lejligheden med 126 medlemmer.

ANDRE PARTIERS HOLDNING
Ang. Politik til Udvikling af Landdistrikterne under et.
På grund af Regeringens udspil af 7.maj 2015 ang. vækst i udkantsdanmark (se Link:
Minister fremlægger 12 initiativer for vækst i udkanten - Altinget - Alt om politik: altinget.dk)
har alle partier haft travlt med at formulere landdistrikts politik.

Regeringens udspil er som følger:

 • Styrkelse af flexboligordningen.
 • Styrket indsats for nedrivning og landsbyfornyelse.
 • Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne.
 • Bedre rammer for skoletilbud på mindre øer.
 • Styrkede muligheder for etablering og udvidelse af erhverv i
  landzoner.
 • Øget fleksibilitet og kortere sagsbehandlingstid i kommunernes
  fysiske planlægning.
 • Udvikling af bymidter samt placering af internetbutikker og butikker
  med pladskrævende varer.
 • Skibe med udenlandsk personale fritages for krav om arbejdstilladelse
  ved op til tre anløb til værft.
 • Forlængelse af Vestdansk Vækstkapital.
 • Fjernelse af bunkers.
 • Oprensninger i indsejlinger, bassiner og sejlløb.

Regeringen mener ikke at decentralisering er vejen frem, de vil hellere støtte flere private virksomheder.

I en artikel i Politiken d. 5. maj 2015 er der en kort gennemgang af, hvad partierne mener der bør gøres.

I Venstres udspil ”Nyt liv og mere frihed til Landdistrikterne”, har de listet 5 punkter op. Især mener de at det er større frihed til at bebygge følsomme kystområder der er vejen frem: Citaterne her er taget fra deres udspil.

 1. Frihed til udvikling - ”Venstre foreslår, at reglerne inden for strandbeskyttelseslinjen kun skal være gældende, når der er tale om sammenhængende natur, og at reglerne inden for kystnærhedszonen ophæves, og erstattes af reglerne for landzoner. Derudover skal regeringens stramninger af planloven, rulles tilbage.
  ”Venstre foreslår, at kommunerne som udgangspunkt får beslutningskompetencen
  på planlægningsområdet, mens staten udelukkende skal have ansvaret for den
  overordnede planlægning af eksempelvis transportkorridorer og natur- og miljøbeskyttelse, der er af væsentlig national interesse.”

 2. Aktiv bosætningspolitik – De mener at Nedrivningspuljen virker. Udvidelse af gældende byggetilladelse, bedre vilkår for små landejendomme og frihed til at kommunerne selv kan fastsætte et lavere krav til ejerskabet, før pensionister kan bruge sommerhuse til helårsbeboelse.

 3. Forbedret mobilitet og kortere rejsetid – Udvidelse af kørselsfradrag i visse kommuner, højere fartgrænser og billigere billetter.

 4. Vækst, viden og flere arbejdspladser – Nabotjek af vækstfremmende foranstaltninger i andre lande, bindende målsætninger for uddannelsesinstitutionernes samarbejde med virksomhederne.

 5. Fødevarer, landbrug og turisme i vækst - ”Venstre foreslår, at der skabes hjemmel i naturbeskyttelsesloven, så det bliver lettere at opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven og dermed nemmere for virksomhederne at skabe tidssvarende forhold, faciliteter og oplevelser tættere på kysten, som turisterne efterspørger.”

Derudover foreslår Venstre bedre skiltning, udflytning af ministerier, udbygning af bredbåndsnet og bedre mobildækning.
https://www.venstre.dk/_Resources/Persistent/7c0130ce44cea268fae41368950b7340473836c1/Nyt-liv-og-mere-frihed-til-landdistrikterne.pdf

Fordele:
Dette udspil er sammenhængende og inkluderende, og i høj grad efter Alternativets mærkesag om ’Mere Samfund – mindre Stat’.
Hele Danmark vil få gavn og glæde af hele landet. Det er helhedsløsninger og ikke lappeløsninger. Alle dele er umiddelbart gennemførlige, der er ingen 2020 eller 2040 løsninger.

Ulemper: Såfremt man går ind for en øget urbanisering og centralisering, og endnu stærkere skel mellem by og land, er der ingen positive træk ved disse forslag. Stærkt energiforbrugende virksomheder er ikke tilgodeset, ej heller tiltag der tilskynder til bebyggelser i kystområder og til opførelse af store erhvervsvirksomheder i landzoner.

FORSLAGSSTILLER
Navn og mailadresse på den primære forslagsstiller.
Kontaktoplysninger bruges til at sende tilbagemeldinger vedrørende forslaget.
Torsten Gejl, mail: torsten.gejl@alternativet.dk

FORSLAGSSTØTTER
Navn og mailadresse på de 10 medlemmer der støtter forslaget.

 1. Jon Skerring-Rasmussen, Jon Skjerning-Rasmussen info@juggler.dk
 2. Torsten Gejl torsten.gejl@alternativet.dk
 3. Josephine Fock, josephine.fock@alternativet.dk
 4. Birgit Holm Nielsen, Birgit Holm Petersen birgit.holm@mail.dk
 5. Kennith Nielsen, “Kennith Nielsen, Alternativet” kennith.nielsen@alternativet.dk
 6. Kim Hyttel, josephine.fock@alternativet.dk
 7. Mark Blumenkrantz, markblumenkranz@gmail.com
 8. Andreas Gregersen, lilleveen@gmail.com
 9. René Gade, Rgm@renegadeleadership.dk
 10. Thomas Nielsen, thomas.nielsen@alternativet.dk
 11. Claes Andersen, ca@infonaut.dk