Bestyrelsesmødet 11/11 2016, kandidatudvalg, valgvideoer

Det åbne bestyrelsesmøde 11/11 2016 startede med orientering og debat om

 1. vores politikudvikling for Odsherred,
 2. kommunalvalget 2017 og
 3. hvilke arrangementer vi planlægger for 2017.

Ruth Johnsen fortalte om Politisk Forum (POFO) og vi anede en fremtid hvor vores lokale politikudvikling hænger sammen med arbejdet i POFO.

Mødet blev afrundet med at bestyrelsen holdt et formelt møde med dagsorden, ordstyrer og referent.


Referat af bestyrelsesmødet 11/11 2016

Deltagere: Jørgen Sørensen, Peter Arklint og Torben Mariager, afbud: Ivan Normann Andersen, der dog var til at ringe til, hvis vi kom i nød.

 1. Ny konstituering af bestyrelsen, da Jørgen Sørensen ønskede at blive menigt medlem af bestyrelsen. Efter aftale med suppleanterne blev Torben Mariager valgt til ny næstforperson. Til gengæld trak Torben sig som vores repræsentant i Storkredsens folketingskandidatudvalg. Vi skal finde en ny - Peter spørger Bine.

 2. Den nye gruppe omkring “Formulering af lokalpolitik i Odsherred” fik en tovholder: Ivan Normann Andersen.

 3. Opstillingsmødet af vores kandidater til kommunalvalget løber af stabelen i sidste halvdel af januar måned. Vi nedsatte et kandidatudvalg med Peter Arklint som tovholder og medlemmerne er bestyrelsen + alle aktive aspiranter i kv17-gruppen. Se venligst bilag om kandidatudvalget.

 4. Skal vi have et princip om at medlemsmøder og andre arrangementer så vidt muligt foregår på bestemte dage? Vi deltager i kommunens kombinere spise og debatmøder den 3. torsdag i hver måned (ikke december 2016). Vi ønsker mere inspiration (se Vordingborg mm.) og at der foregår mere uden for Nykøbing. Vi ønsker ny tovholder til arrangementer.

 5. Evt. Peter henvender sig til storkredsen omkring årsmødet, der bør være så langt henne som muligt aht. lokalkredsene og KV17-opstillingen.

Med venlig hilsen
Peter Arklint


Bilag: Kandidatudvalget

Vi har nedsat et kandidatudvalg, der sparrer med - og vurderer - vores kandidataspiranter til KV17.

Formålet med kandidatudvalget er at sikre at vores kandidater

 • kan samarbejde,
 • bidrager til vores politikudvikling
 • og at de har den nødvendige selverkendelse.

Måden vi gør det på, er lidt alternativ - det skyldes vores lille antal aktive og at vi kender hinanden godt gennem samarbejde. Det er ikke nogen god ide at kopiere vores måde til andre kommuner uden at tænke sig om mindst 3 gange.

Kandidatudvalget består af de aktive medlemmer af kv17-gruppen (det vil sige kandidataspiranterne) og de bestyrelsesmedlemmer, der vil deltage i sparringen. Peter Arklint er tovholder. Tovholderen giver kandidatudvalgets vurdering af de opstillede aspiranter på opstillingsmøde 21/1 2017: “Anbefalet” / “Ikke anbefalet”.

Sparringen starter 2 og 2 og man vurderer sig selv og makkeren på:

 • Alternativets debatdogmer
 • Alternativets værdier
 • Evnen til at samarbejde med kandidataspiranterne, bidraget til politikudviklingen samt grad af selverkendelse.

Kompetencerne vurderes fra 1 til 5:
1: Ukendt, 2: Kendt, 3: Kan, 4: Behersker, 5: Ekspert.
Der sættes et mål for evt. udvikling.

Det videre forløb aftales i udvalget.


Valgvideo

Aspiranterne skal aflevere et opstillingsgrundlag senest 1/1 2017 til kandidatudvalget. Opstillingsgrundlaget bliver lavet som en video. Ved at bruge video får aspiranten samtidig medietræning og medlemmerne kan se og høre aspiranten inden opstillingsmødet.
Valgte aspiranter kan bruge videoen i valgkampen eller bede om at få den slettet :wink:

Det står aspiranterne frit for om de vil bruge dele af denne videoguide

Videoguide

Hej - jeg hedder ___.

Jeg stiller op til kommunevalget for Alternativet Odsherred.

Jeg synes du skal stemme på Alternativet fordi ___.

:kissing_heart:

Vi har en klar vision for mere lys og liv i Odsherred og vi har en række mærkesager, der vil gøre en stor og mærkbar forskel.

Her er de 3 mærkesager som jeg synes er de vigtigste:

For det første ___

For det andet ___

For det tredie ___

:kissing_heart:

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg arbejde for en ny politisk kultur og jeg vil især ___ fordi jeg synes at værdierne ___ og ___ er så vigtige i det politiske samarbejde.

:kissing_heart:

Til sidst vil jeg foreslå dig at se videoerne med de andre kandidater fra Alternativet. Vi har et godt hold og jeg synes du skal stemme på en af os fordi ___

:kissing_heart: