3 møder samme aften 22. august

Kære medlem af Alternativet Odsherred
Undskyld vi forstyrrer med endnu et nyhedsbrev i august, men vi har så meget vi gerne vil ud med inden 22/8.
Det mest spændende står til sidst…

Dette nyhedsbrev handler om bestyrelsens beslutninger 22/8. Vi udsender denne udførlige dagsorden, så alle har en mulighed for at være forberedt på hvad der sker. Med lidt held og godt samarbejde, har vi gennemført både det ekstraordinære årsmøde og det åbne bestyrelsesmøde inder den første time er gået - og så har vi 1½ time til samtale om politik og kv17.

Bestyrelsen klarer samarbejde og beslutninger gennem løbende kontakt, men de vigtigste beslutninger samles op når vi mødes til et af de sjældne bestyrelsesmøder. Mødet 22/8 foregår offentligt, ledes af Peter Arklint og følger bestyrelsens forretningsorden.

Dagsorden for åbent bestyrelsesmøde 22/8 2016 i Alternativet Odsherred

Kom godt igang
Er mødet lovligt indkaldt? Er vi beslutningsdygtige? Hvem er referent?

Ansvar, budget og planer for resten af 2016
Oplæg: Vi delegerer ansvar og økonomi på 5 områder:

 1. Arrangementer. Tovholder: Peter Arklint, budget: maksimalt 1.000,-
  Opgave: Vær åben over for ideer - især fra medlemmerne - og giv hjælp og sparring til de, der vil lave et arrangement.
  Bilag 1: Arrangementer.

 2. Visionsgruppe. Tovholder: Peter Arklint, budget: maksimalt 1.000,-
  Opgave: Gruppen skal udbygge sine aktiviteter og støtte kv17-gruppen.
  Bilag 2: Visionsgruppen.

 3. kv17-gruppen. Tovholder: Jørgen Sørensen, budget: maksimalt 1.000,-
  Opgave: Forbered kommunalvalget gennem:
  *Etablering af kv17-gruppen og eventuelle støttegrupper.
  *Kvalificering af deltagerne gennem Alternativets kurser, workshops mm.
  *Planlægning og gennemførelse af valgkampen.
  Bilag 3: Forslag til kv17-process

 4. Ungenetværk. Tovholder: Jørgen Sørensen, budget: maksimalt 1.000,-
  Opgave: Etablering og sparring af et ungenetværk - gerne i samarbejde med for eksempel Holbæk og Kalundborg.

 5. Diverse. Tovholder: Ivan Normann Andersen, budget: maksimalt 1.000,-
  Opgave: Vær åben over for ideer - især fra medlemmerne - og giv hjælp og sparring.

Deltagelse i Velfærdsaliensens demonstration 15. september
Baggrund: Peter Arklint og Lea Lie deltog med en tale og en hilsen fra og til Rasmus Nordqvist i demonstrationen 12. maj.
Oplæg: Peter deltager i planlægning og gennemførelse af 15. september, udbygger samarbejdet med SF, EL og LO - og arbejder for ny politisk kultur.
Link: Velfærdsaliensen.

Valg af revisor.
Baggrund: På årsmødet 20/2 2016 lykkedes det ikke at finde en revisor. Opgaven blev givet til bestyrelsen.
Forslag: Ulla Munksgaard. Ulla er kasserer i Storkreds Sjælland og vil gerne - oven i købet med glad forventning.

Orientering fra bestyrelsens forperson, herunder status på økonomi.
“Alternativet Odsherred” er blevet registreret i CVR-registret som “Frivillig forening” og har konto i Sparekassen Sjælland.
Ivan Normann Andersen er vores kasserer og har den primære kontakt.
Vi har fået 5.000,- af Storkreds Sjælland og har brugt omkring 250,- til arrangementer og 50,- til visionsgruppen.

Vigtigt emne som vi ikke behøver træffe beslutning om nu: Øget involvering af medlemmerne
Involvering i Alternativet sker og kan ske på mange måder - bestyrelsesarbejdet er for at sikre en vis koordinering og kommunikation, fx udsendelse af nyhedsbreve, velkomst af nye medlemmer mm. Vil det være en idé at liste de mest relevante opgaver, så folk kan melde sig til en konkret opgave snarere end til bestyrelsen generelt? Det drejer sig jo om, at vi skal være lidt flere legekammerater, hvis vi skal gabe over udfordringerne.

Andre indkomne emner til drøftelse og evt. beslutning
Ingen denne gang.

Kontakt til medlemmer - nyhedsbreve, møder etc.
Vi udsender nyhedsbrev efter dette bestyrelsesmøde - nok først til september, så vi ikke spammer medlemmerne.
Har du nogen indlæg?

Eventuelt

Næste møde

Godkendelse af referat (det bliver skrevet under mødet)


Bilag 1: Arrangementer

Indtil nu er der gennemført 8 arrangementer i 2016 med vores fingeraftryk.


Bilag 2: Visionsgruppen

Visionsgruppen startede som konsekvens af vores første politiske laboratorie 3/10 2015.
Gruppen er åben og har holdt 6 møder indtil nu. Medlemmerne er meget visionære og aktive i mange sammenhænge, projekter og initiativer.
Der er udviklet et logo, en folder og to modeller, hvoraf den ene blev til et spil.


Bilag 3: Forslag til kv17-process

Fase 1: Politikudvikling Odsherred. Fra nu til opstillingsmødet (dato?).
Alle medlemmer kan deltage.

Der lægges op til en proces med løbende inddragelse af medlemmerne, der fører til vedtagelse af et politisk program for Alternativet Odsherred efter følgende retningslinjer:

 1. Det politiske program for Alternativet Odsherred skal afspejle partiprogrammet.
  Forslag: Vi foretager en Odsherred-relevant prioritering af programpunkterne. Som overordnede fokuspunkter vælger vi konsistent og vedholdende at tale om den tredobbelte bæredygtighed: Initiativer og tiltag skal fremme både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Andre vigtige indsatsområder så som iværksætteri, kunst og kultur underordnes disse fokuspunkter.
 1. Det politiske program for Alternativet Odsherred skal pege frem mod en ny politisk kultur, hvor civilsamfundet/borgerne får langt større indflydelse på den førte politik.
  Forslag: Vi fremlægger en vision om en ændret opgavefordeling mellem politikere, forvaltning og civilsamfund, hvor de 12 lokalsamfund og organisationerne/brugerne tildeles en ansvarsfuld rolle, ikke kun i udførelsen af opgaver, men også i udformningen heraf.
 1. Det politiske program for Alternativet Odsherred skal give konkret bud på mærkesager, der konkret viser hvordan de 3 fokuspunkter kan omsættes i civilsamfundet.
  Forslag: Vi vælger konkrete bud inden for fx økologi, iværksætteri, unge arbejdsløse og udvikling af lokalsamfund.

KV17-gruppen planlægger sammen med bestyrelsen selve processen og aftaler en opgavefordeling, møderække, kommunikationsform og former for medlemsinddragelse.

Det bør være et must at alle formår at bruge de platforme og værktøjer, som findes i Alternativet, både i partiet, storkredsen og lokalforeningen.

Processen frem mod et politisk program understøttes af visionsgruppen, der ud fra egne modeller, spil og workshops er i gang med at udarbejde en vision for Odsherred, der sættes i forhold til eksisterende kommunale visioner og strategier, herunder Vision 2025 og Geopark-strategien.

Som Torben Mariager har foreslået vil det være formålstjenligt, hvis gruppen aktivt forholder sig til den aktuelle politiske situation i Odsherred ved at orientere sig i byrådets dagsordener og debatter. Gruppen kan tage hul på en diskussion af mulige samarbejdspartnere samt af forskellige scenarier, hvis vi får hhv. 0-1-2-3-4 repræsentanter i Byrådet: Hvilke udvalgsposter vil vi gå efter, hvilke mærkesager prioriterer vi etc.

Gruppen bør overveje egnede emner til kandidatlisten, sådan at den repræsenterer både kvinder/mænd, unge/gamle og de forskellige geografiske områder. Udpegede emner skal naturligvis bifalde programmet, men ikke nødvendigvis være med til at udforme det.

Senest efter opstillingsmødet skelner vi skarpt mellem de, der bliver i organisationen (bestyrelsen, græsrødderne) og de, der bliver valgt som kandidater (politikerne). Sidstnævnte giver hinanden håndslag på at følge det politiske program og ikke gå ud med solo-meldinger.

Fase 2: Valgkamp Odsherred. Fra opstillingsmøde til valgdag.
Organisationen planlægger og støtter op, kandidaterne udfører.


Relevante links

Alternativets Odsherreds kalender og blog

 • vores kalender og blog flytter forhåbentlig til Alternativets hjemeside inden 2017.

Med venlig hilsen
Peter Arklint, Jørgen Sørensen og Ivan Normann Andersen