Hvad vil du spørge statsministeren om?

Hvad er der reelt til hinder for, at vi/du udlægger vores alle sammens statsskove til urørt skov i morgen - som biodiversitetsforskerne anbefaler?

6 Likes

Hvordan vil statsministeren prioritere skole/uddannelse, specifikt om der vil komme ekstra støtte til skoler/uddannelser med ekstra fokus på grøn omstilling?

5 Likes

Statsministeren påstod før valget, at hun ville være børnenes statsminister.

Hvornår kommer vi til at se det ske?

F.eks. når det handler om

  • det klima, der vil sætte betingelserne for børnenes fremtidige liv?
  • betingelser og normeringer i daginstitutioner?
  • vilkårene for børnene på Sjælsmark - både før, under og efter en evt. flytning?
6 Likes

Der er for nylig stillet borgerforslag om at afskaffe den gensidige forsørgerpligt. Som statsminister for en socialt ansvarlig rød regering, må vi så gå ud fra at du og socialdemokraterne vil være varm fortaler for at afskaffe denne dybt uretfærdige og gammeldags lov? Og kan vi regne med at du vil arbejde på at afskaffe den?

2 Likes

Per Alstrup Medlem

Er Alternativet bekendt med, at Transportministeren for nylig har været til møde med såvel Aalborg borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A) som regionrådsformand Ulla Astman (A) og der svoret parti-ed på, at man står sammen om en ny forbindelse over Limfjorden via Egholm.

Støtter statsmisteren også op om denne ed eller erkender statsministeren, at en ny motorvejsforbindelse over Limfjorden i en ny VVM skal holdes op imod en ”0 løsning” samt alternativer, som miljømæssigt og samfundsøkonomisk kan være at foretrække.

Hvorfor ikke pulje milliarder til sundhed: En løsning ved nuværende tunnel vil koste under det halve antal milliarder, og alligevel aflaste trafikmængderne maximalt ……

5 Likes

Hvordan vil børnenes statminister garantere bedre normeringer NU?

Vil statministeren arbejde for at rulle besparelser på DR tilbage?

Vil statsministeren arbejde seriøst for at få vedtaget borgerforslaget om klimalov?

3 Likes

Efter pressemeddelelser og demonstrationer har DR stadig ikke præsenteret 5G udrulningen som noget der er op til debat selvom der er mange internationale forskere der advarer mod teknologien.

Når Sundhedsstyrelsen anbefaler forsigtighedsprincippet ifm. brug af mobiltelefoner, hvorfor tilsidesættes dette fuldstændigt i udrulningen af 5G?

https://www.sst.dk/…/hvad-kan-du-selv-goere/anbefalinger

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/…

2 Likes

nyt sst.dk link: https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Så vidt jeg ved er det forbudt at reklamere i DR. Hvorfor bruges vores medieskat til i så heftigt grad at markedsføre Marc Zuckerbergs virksomhed? Amnesty er nu på banen og kritiserer også techgiganternes indgriben i folks privatliv. Er det ikke på tide med vores viden at vi kalder en banan en banan og reklame en reklame? Kan vi få renset ud i den form for reklame og kunne statsministeren evt. gå forrest? Vh Hanne

3 Likes

Hvad kan vi gøre for at Danmark holde sig førest i feltet på teknologi fronten om f.eks. 3 år?

2 Likes

Hvad er det for en aftale som DR har indgået med TDC om ikke at dække 5G og EMF/RF sundhedsrisici? Har TDC lobbyen fuldstændig overtaget styringen med DR og folketinget? Hvorfor skal DR og folketinget støtte produkter fra en privat virksomhed ved ikke at oplyse befolkningen om faren ved produktet? Hvorfor bliver folketinget ved med tro at EMF/RF sundhedsrisici hverken kan be-eller afkræftes, når de ikke lytter til andre end inhabile forskere: http://forskning.dk/laege-christoffer-johansen-inhabil/?fbclid=IwAR3fKNQbv-6BcAFszgDy_YUquMkxx6m4CmEcIW0CqmDnzfj_yy7mt5DVD9U

Når den Italienske regeringen er blevet påkrævet ved højesteretsdom der ikke kan ankes, at oplyse landets borgere om sundhedsrisici omkring trådløs teknologi inkl. 5G udrulning, hvorfor kan den danske regering ikke følge trop? Skal staten virkelig retsforfølges førend de gør hvad der er bedst for landets borgere?

1 Like

Ann West Medlem

Hvordan ser Statsministeren på at få udvidet ½ procent grænse af BNP til de tilladte par stykker EU tillader og få gang i halvdårlig landbrugsjords inddragelse i skovbeplantning, eller inddrag militærets eller kirkens jorde til det samme?

2 Likes

Kære statsminister

Jeg vil gerne debatterer reglerne for rugemorskab. Jeg er en kvinde på 31 år som i denne uge har fået konstateret livmorhalskræft i stadie 2B. Det betyder at kræften har spredt sig til vævet ved siden af livmoderen og dermed lige netop ikke kan opereres væk – hvilket kunne have givet mig mulighed for bevarer min fertilitet. Jeg skal derfor behandles med stråling og kemo. Denne behandling vil gøre mig steril, hvilket jeg er dybt ulykkelig over – min livmorder vil simpelthen ikke kunne bære en graviditet efter behandlingen. Men jeg vil forsat have æg, som potentielt vil kunne befrugtes gennem reagensglasbehandling, og over de sidste uger har lægerne gang på gang sagt at rugmordskab kunne være en mulighed, men at det ikke tilladt i Danmark.

Jeg stiller derfor spørgsmålstegn ved om reglerne om rugmorskab i Danmark er de rigtige. Jeg er helt med på de etiske dilemmaer omkring kommercielle rugemoderskaber. Men jeg synes det er forkert, at en nær bekendt ikke må fungere som en altruistisk rugemoder, og dermed ikke må få kunstig befrugtning, med et befrugtet æg af mig og min kæreste. I andre lignende tilfælde værdsættes offervilligheden hos andre, for eksempel i forbindelse med donation af blod, væv eller organer.

Jeg ved slet ikke, om det er en mulighed min kæreste og jeg gerne ville gøre brug af - det vil først og fremmest afhænge af, om vi har en nær bekendt, som gerne vil være rugemor for os. Men de restriktive regler for rugemoderskab bidrager til det store sorgmod jeg oplever disse dage - frygten for at dør af kræft, sorgen over ikke længere selv at kunne blive gravid og så disse regler, som vil gøre det stort set umuligt for os, at få flere børn.

Så kære Mette skal vi ikke se på disse regler og prøve at lave dem om – der er jo mange måde det kan gøres på.

3 Likes

Vi kunne spørger statsministeren om følgende:

Hvordan har Statsministeren det med at vi i Danmark overtræder Menneskerettighedskonventionen mht. den ulovlige logning, også omtalt som indsamling af teledata?

Baggrund:

Den danske telelogning indsamler teledata om ALLE danskere der bruger en mobiltelefon. Derfor er det - modsat målrettet overvågning af enkeltpersoner eller grupper med en dommerkendelse - MASSEovervågning af HELE den danske befolkning og derfor ulovlig ifølge menneskerettighedskonventionen. Der er på nuværende tidspunkt faldet to EU domme om at telelogning af en hel befolknings brug af deres mobilteleon er ulovligt.

Telelogning (uddybning): Indsamling af teledata om den enkelte danskers brug af sin mobiltelefon - lokation (30-50 gange i døgnet, position med 50-100 metes nøjagtighed), hvem der SMS til og hvem der tales i telefon med hvornår og hvor længe (kortlægning af den enkelte borgers netværk).

Lokation (uddybning): 50 meters nøjagtighed i byerne, hvor der er flere telemaster. Og 100 meters nøjagtighed uden for byerne, hvor der er færre telemaster.

For mere information om hvorfor telelogning af en hel befolkning er ulovlig: https://ulovliglogning.dk/

9 Likes

Hvordan kan det være, at vi i Danmark har en dyreværnslov, der ikke håndhæves?

Er det ikke på tide at kræve at dyreværnsloven overholdes for alle dyr?

Svin på de konventionelle svinefarme lever under meget ringe forhold, hvor smågrise rutinemæssigt halekuperes, grise lever på alt alt for lidt plads, og særligt søer med smågrise har næsten ingen plads, men fikseres så de ikke kan udføre naturlig yngelpleje. Tusindvis af smågrise dør af kulde eller af sult.

Hvorfor bliver der ikke skredet ind overfor disse svinebedrifter med krav om at de skal indrette staldene så de tilgodeser dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, som dyreværnsloven foreskriver?

Dyreværnslovens § 1-3:
§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Hvordan kan staten redde 4 cirkuselefanter, men vende det blinde øje til systematisk negligering af millioner af grises behov?

4 Likes

Hvordan kan statsministeren tale om tillid og samtidig indføre massiv overvågning, når der ikke findes dokumentation for, at det har en præventiv effekt på kriminalitet?

5 Likes

Hvem skal betale for rent drikkevand i fremtiden?

Der findes flere og flere pesticid- og giftrester i vores drikkevand. Nogle kommer fra landbruget og andre de private haver samt kommunale arealer. Hvem mener statsministeren skal være ansvarlige for at betale for rensningen af vandet? Er det producenterne eller skal regningen smøres af på danskerne? Herunder også de mange danskere, der ikke køber produkter dyrket på pesticider og som ikke bruger gift i deres haver.

3 Likes

Lise Petersen Medlem

På baggrund af nye oplysninger om mangelfulde børnesager vil
Statsministeren - “Børnenes Statsminister” nedsætte et udvalg, der kan
finde en ny model for børnesager, der er uafhængige af kommunernes økonomi?

F.eks. kan der oprettes en særlig juridisk prøvelse, hvor der sidder
særligt sagkyndige, både børnesagkyndige og juridisk sagkyndige.

Og hvordan vil Statsministeren sikre grundlovsbeskyttelse til børn under
12 år i børnesager? På baggrund af ny viden om mangelfuld
grundlovsbeskyttelse i Grundlovens § 71, hvor børn i dag først kan få
hjælp fra en advokat, når de er fyldt 12 år.

Jeg har min viden fra "Orientering på P1 torsdag den 21. nov 2019.

2 Likes

Hvordan synes statsministeren Mette Frederiksen, retssikkerheden er for borger på offentlig ydelse?

Dette emne blev automatisk lukket efter 3 dage. Nye svar er ikke længere tilladt.